Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Onze slogan is Kleurrijk
Samen Werken aan talenten
Wij zijn een Vreedzame School
Samenwerking ketenpartners
Ouderbetrokkenheid 3.0
Wat is de missie/visie van de school?
Kleurrijk Samen Werken aan Talenten.
Deze slogan geldt niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor ons team.
Met de grote diversiteit van kinderen ( 50 verschillende nationaliteiten !) met een niet-Nederlandse achtergrond hebben wij al vele jaren een goede naam opgebouwd in de regio. De resultaten worden door de inspectie al jaren gewaardeerd boven het landelijk gemiddelde. We zijn trots op onze leerlingen en op de resultaten die we samen behalen.
Sinds 2009 zijn wij een Vreedzame school; dit betekent dat we met een goed programma kinderen een stem willen geven, en hen actief aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. Heldere afspraken zorgen ervoor dat we kunnen werken in een warm en veilig pedagogisch klimaat. We besteden veel aandacht aan de ouderbetrokkenheid, o.a. door de jaarlijkse huisbezoeken in september. We weten dat wanneer ouders en school de krachten bundelen, op basis van wederzijds respect, er een toegevoegde waarde ontstaat in het belang van de leerlingen.
De Zonnewijzer werkt veel samen met externe instanties om zodoende een optimaal rendement te behalen in het belang van onze leerlingen.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Prioriteiten periode: 2019 - 2023:
thematisch werken
huiswerk
culturele identiteit
didactisch handelen
kunst en culturele vorming
externe partners

Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Onze school is van huis uit een katholieke school en wordt bezocht door veel leerlingen waarvan de ouders van allochtone afkomst zijn. Op school wordt gewerkt vanuit onze westerse waarden en normen. In ons dagelijks handelen en de omgang met elkaar wordt zichtbaar dat de achtergrond van onze leerlingen een grote rol speelt in ons denken over onderwijs en maatschappij. De filosofie achter het programma van de Vreedzame school is voor ons leidend.               
De huidige multiculturele samenleving heeft mensen nodig die openstaan voor anderen. Wij willen dat onze leerlingen de verschillen en overeenkomsten tussen mensen onbevooroordeeld tegemoet treden. Dat eist van de leerkrachten, ouders en leerlingen een kritische, tolerante houding.
In school is een Kinderraad actief en zijn kinderen van groep 7 & 8 opgeleid tot mediator.
We staan stil bij elkaars feesten. Elk jaar wordt een keuze gemaakt welke feesten we schoolbreed groter vieren.