Voedingsgebied
Toelichting van de school
De Zonnewijzer ligt in de wijk 't Roermondse Veld, een wijk even buiten het centrum. Onze school maakt  onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De Velderie. De Velderie biedt plaats aan allerlei instellingen in de wijk zoals: peuterspeelzaal de Wijsneuzen, peuterspeelzaal De Zonnewijzer, carnavalsvereniging De Veldjmuus,  Stichting Wel.Kom judovereniging Kai-in-Sho,  de Vincentius vereniging en logopediepraktijk.  Er bestaat een goede samenwerking met de andere gebruikers van het gebouw. Om de speelmogelijkheden voor de jeugd te vergroten is de speelplaats van de Zonnewijzer ook na schooltijd geopend. Na schooltijd wordt op vaste tijden (op dit moment op dinsdag en donderdag van 15.00-16.30 uur) onder leiding van welzijnsstichting Wel.Kom een spel/speelproject georganiseerd op de speelplaats voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. We hebben een goed zicht op de kenmerken van onze leerlingenpopulatie.(zie Sunny)
Toelating nieuwe leerlingen
De meeste nieuwe leerlingen komen als vierjarige de school binnen. Veel ouders vinden het prettig om vooraf met de school te kunnen kennismaken en ook de school stelt een kennismaking vooraf zeer op prijs. Na telefonische afspraak hebben de ouders vervolgens eerst een gesprek met de directeur, of de interne begeleider, waarin van beide kanten eventuele vragen kunnen worden beantwoord, waarna er meestal een korte rondleiding door de school wordt verzorgd. Tijdens de eerste kennismaking krijgt de ouder een aanmeldformulier uitgereikt. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de ouder, dat de daarop vermelde gegevens juist zijn en akkoord te gaan met de in de schoolgids vermelde regelingen, afspraken en verwachtingen. Bij in- (en uitschrijving) van het kind op school is de handtekening van beide ouders nodig. Heeft een van de ouders officieel het gezag, dan is de handtekening van de ouder met gezag voldoende. Elke aanmelding van een nieuwe leerling, ook de vierjarige, wordt besproken in de aannamecommissie, bestaande uit de directeur, IB-er en een leerkracht, van onze school. Ouders krijgen zo spoedig mogelijk bericht of een aangemelde leerling wel of niet geplaatst kan worden. Voorwaarde voor plaatsing is in ieder geval het gegeven dat de leerling bij plaatsing zindelijk moet zijn. 
Bij de aanmelding van een mindervalide leerling, vindt na aanmelding overleg plaats met de ouders om allereerst de hulpvraag van het kind volledig in beeld te kunnen krijgen. Adviezen van deskundigen kunnen door de ouders worden overlegd. De school kan zich ook nader laten informeren door derden en als er in dat geval privacygevoelige informatie op tafel moet komen, is er toestemming van de ouders nodig. Plaatsing c.q. verlenging van plaatsing wordt per schooljaar afhankelijk gesteld van de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden die de school heeft; dit wordt schriftelijk gemeld en mondeling met de ouders doorgenomen. Daarbij zal de totale schoolorganisatie, het gebouw, de personele en materiële faciliteiten, waaronder zo nodig vervoer en verzorging, betrokken worden. Ouders die zich met de uitslag van het overleg niet kunnen dan wel willen verenigen, kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag meldt vervolgens binnen 6 weken aan de ouders de uitslag van de heroverweging.
Overplaatsing van leerlingen binnen Stichting Swalm & Roer
Om de overplaatsing van leerlingen binnen de scholen van Swalm & Roer zo goed mogelijk te laten verlopen is onderstaand protocol opgesteld, dat duidelijkheid geeft voor zowel de scholen als de ouders.
1. Ouders/verzorgers nemen contact op met de school en vragen om informatie betreffende de school. Hierbij gaat het om plaatsing van een leerling.
2. De directeur vraagt naar reden. Dit kan verhuizing zijn of tussentijdse overplaatsing.
3. Als het gaat om overplaatsing van een andere school vraagt de directeur of de directeur van de huidige school op de hoogte is van de zoekactie van de ouders/verzorgers. Wanneer het verzoek wordt gedaan door een van de ouders, zal de directeur vragen of de andere met het gezag belaste ouder hiervan op de hoogte is en ermee instemt.
4. Is de directeur van de huidige school niet op de hoogte dan deelt de directeur mede dat er binnen Swalm & Roer de afspraak is om eerst melding te maken bij de huidige school. Er bestaat een ‘gentlemen’s agreement’, dat wil zeggen dat er onderling informatie wordt uitgewisseld.
5. De ouders/verzorgers krijgen de tijd om dit te melden en nemen vervolgens contact op met de ‘nieuwe school’.
6. De directeur neemt daarna contact op met de directeur waar het kind staat ingeschreven.
7. Willen de ouders/verzorgers niet dat de huidige directeur op de hoogte gesteld wordt dan vindt er geen verder gesprek plaats.
8. De informatieverstrekking aan de ouders/verzorgers kan plaatsvinden na afspraak. Hierbij is het belangrijk te luisteren naar het verhaal van de ouders/verzorgers, maar ook duidelijk te maken dat er een collegiale samenwerking bestaat tussen de scholen onderling. De directeur nodigt de ouders/verzorgers uit voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek geeft de directeur informatie m.b.t. de school en vindt er een rondleiding plaats. De directeur licht de procedure m.b.t. de aanname toe. Elke aanmelding van een nieuwe leerling wordt besproken in de aannamecommissie, bestaande uit de directeur, IB-er en een leerkracht van de school. De commissie betrekt in haar beoordeling over de al dan niet aanname van een leerling in elk geval de volgende criteria: de groepsgrootte, de samenstelling van de bestaande groep (o.a. het aantal aanwezige ‘zorgkinderen’), de groepsdynamiek, de kwaliteit van het onderwijs en de grenzen m.b.t. de zorg. Op basis van één dan wel een combinatie van deze criteria kan de aanname van een leerling worden geweigerd.
9. De directeur informeert en beargumenteert het besluit van de aannamecommissie met de ouders/verzorgers.
10. Ouders/verzorgers informeren de directeur waar de leerling staat ingeschreven. Indien de leerling geplaatst kan worden op de nieuwe school dan (zie stap 12 t/m 16)
11. De nieuwe school vraagt gegevens op van de leerling bij de oude school (zie aanname beleid).
12. Directeuren overleggen met elkaar en maken afspraken over de verdere afwikkeling waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.
13. Plaatsing kan alleen gedurende het schooljaar als dit in het belang is van het kind.
14. De nieuwe school schrijft de leerling in en stuurt de gegevens door. Wanneer (gescheiden) ouders niet op goede voet met elkaar staan maar wel beiden het ouderlijk gezag hebben, zal de school bij inschrijving een handtekening van beide ouders vragen.
15. De oude school schrijft uit. Het onderwijskundig rapport wordt meegestuurd en indien nodig volgt er een warme overdracht.
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2019-2020?
Gemeente top 3
Voedingsgebied
Roermond
98,2%
Maasgouw
0,9%
buitenland (m.u.v. BE en DE)
0,4%
Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2019-2020?
Beweeg de muis over de kaart om meer informatie te zien.
Uit postcodegebied 6097 komt <1% van de leerlingen (<5).Uit postcodegebied 6077 komt <1% van de leerlingen (<5).Uit postcodegebied 6067 komt <1% van de leerlingen (<5).Uit postcodegebied 6049 komt 1,3% van de leerlingen (<5).Uit postcodegebied 6045 komt 7,1% van de leerlingen (16).Uit postcodegebied 6044 komt 3,6% van de leerlingen (8).Uit postcodegebied 6043 komt 74,1% van de leerlingen (166).Uit postcodegebied 6042 komt 8,5% van de leerlingen (19).Uit postcodegebied 6041 komt 3,6% van de leerlingen (8).
Uit welke gemeenten en postcodegebieden kwamen de leerlingen de afgelopen jaren?
  
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
  
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
Roermond
 
96,4%
238
97,6%
249
96,3%
234
98,2%
220
6043
 
74,5%
184
70,2%
179
69,5%
169
74,1%
166
6042
 
5,7%
14
7,1%
18
9,5%
23
8,5%
19
6045
 
4%
10
5,9%
15
7,4%
18
7,1%
16
6044
 
6,1%
15
7,1%
18
4,5%
11
3,6%
8
6041
 
5,3%
13
3,9%
10
4,1%
10
3,6%
8
6049
  
<5
1,6%
<5
 
<5
1,3%
<5
6071
  
<5
2%
5
 
<5
  
Roerdalen
 
1,2%
<5
 
<5
1,2%
<5
 
<5
Duitsland (DE)
 
1,2%
<5
 
<5
 
<5
  
Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5.
Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde postcodegebieden gaat naar deze school in 2019-2020?
Beweeg de muis over de kaart om meer informatie te zien.
<1% van de leerlingen (<5) uit postcodegebied 6097 gaat naar deze school.<1% van de leerlingen (<5) uit postcodegebied 6077 gaat naar deze school.<1% van de leerlingen (<5) uit postcodegebied 6067 gaat naar deze school.<1% van de leerlingen (<5) uit postcodegebied 6049 gaat naar deze school.3,7% van de leerlingen (16) uit postcodegebied 6045 gaat naar deze school.2,9% van de leerlingen (8) uit postcodegebied 6044 gaat naar deze school.16,7% van de leerlingen (166) uit postcodegebied 6043 gaat naar deze school.3,0% van de leerlingen (19) uit postcodegebied 6042 gaat naar deze school.1,5% van de leerlingen (8) uit postcodegebied 6041 gaat naar deze school.
Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde gemeenten en postcodegebieden ging naar deze school in de afgelopen jaren?
  
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
  
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
Roermond
 
5,4%
238
5,6%
249
5,3%
234
5%
220
6043
 
18,4%
184
17,9%
179
17,4%
169
16,7%
166
6045
 
2,5%
10
3,7%
15
4,1%
18
3,7%
16
6042
 
2,1%
14
2,7%
18
3,5%
23
3%
19
6044
 
4,3%
15
5,2%
18
3,5%
11
2,9%
8
6041
 
2,5%
13
1,8%
10
1,8%
10
1,5%
8
6071
  
<5
0,8%
5
 
<5
  
Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5.
Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2019-2020, uitgesplitst naar leerjaar?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Leerjaar 7
Leerjaar 8
  
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
Roermond
 
100%
18
100%
24
100%
21
95,8%
23
100%
38
100%
26
91,9%
34
100%
36
6043
 
83,3%
15
79,2%
19
81%
17
62,5%
15
71,1%
27
69,2%
18
75,7%
28
75%
27
6042
   
8,3%
<5
4,8%
<5
8,3%
<5
13,2%
5
15,4%
<5
5,4%
<5
8,3%
<5
6045
 
11,1%
<5
8,3%
<5
  
12,5%
<5
7,9%
<5
3,8%
<5
5,4%
<5
8,3%
<5
6044
 
5,6%
<5
    
8,3%
<5
5,3%
<5
3,8%
<5
2,7%
<5
2,8%
<5
6041
   
4,2%
<5
9,5%
<5
4,2%
<5
2,6%
<5
3,8%
<5
2,7%
<5
2,8%
<5
6049
     
4,8%
<5
    
3,8%
<5
  
2,8%
<5
Maasgouw
       
4,2%
<5
    
2,7%
<5
  
6097
       
4,2%
<5
        
6067
             
2,7%
<5
  
buitenland (m.u.v. BE en DE)
             
2,7%
<5
  
Roerdalen
             
2,7%
<5
  
6077
             
2,7%
<5
  
Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde leerjaren geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5.
Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde postcodegebieden gaat naar deze school in 2019-2020, uitgesplitst naar leerjaar?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Leerjaar 7
Leerjaar 8
  
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
Roermond
 
3,7%
18
4,3%
24
3,8%
21
4,5%
23
6,1%
38
4,5%
26
6,4%
34
6,7%
36
6043
 
12,2%
15
16,2%
19
12,7%
17
13,5%
15
20%
27
14,3%
18
25,2%
28
19,4%
27
6045
 
4%
<5
2,6%
<5
  
7%
<5
5%
<5
2%
<5
4,3%
<5
6,3%
<5
6042
   
2,5%
<5
1,2%
<5
2,6%
<5
6%
5
4,4%
<5
3,2%
<5
3,4%
<5
6044
 
3,4%
<5
    
5,3%
<5
4,3%
<5
4,3%
<5
2,2%
<5
2,7%
<5
6041
   
1,6%
<5
2,7%
<5
1,6%
<5
1,1%
<5
1,6%
<5
1,2%
<5
2%
<5
Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde leerjaren geldt: marktaandeel <1% én minder dan 5 leerlingen.