Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Onze school hecht veel belang aan een nauw contact en een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Op onze school zijn wij ons aan het doorontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid
Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Met deze goede samenwerking (ouderbetrokkenheid 3.0) wordt de werkelijke samenwerking bedoeld en niet de ondersteuning van ouders bij activiteiten op school.  
Wat zijn onze uitgangspunten:  
1.    Alle gezinnen / ouders zijn welkom op onze school.
2.    Goede effectieve communicatievormen hanteren met wederzijds respect voor elkaar.
3.    Voortdurende samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind.
4.    Opkomen voor ieder kind.
5.    Gelijkwaardigheid en besluitvorming.

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Gedragscode:
Stichting Swalm & Roer kent een gedragscode die in werking treedt wanneer leerlingen, medewerkers en ouders zich bedreigd voelen, verbaal of non-verbaal. In de gedragscode zijn gedragsregels opgesteld op de terreinen:
 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • racisme en discriminatie
 • lichamelijk en verbaal geweld
 • pesten
 • kleding
 • gebruik internet en social media
De gedragscode is te vinden op de website van Stichting Swalm & Roer. 
Veilige en gezonde school:
De Roermondse scholen van Swalm & Roer hebben met de gemeente Roermond een convenant ondertekend. Het doel van dit convenant is dat zowel leerlingen, personeel als bezoekers van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en leeromgeving. Veiligheid op scholen staat niet los van veiligheid in de wijk, op straat of in publieke gebouwen. Het heeft ook nauwe raakvlakken met veiligheid en geborgenheid in de privésfeer en in het gezin. Veiligheid wordt steeds meer als een collectieve verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen draagt er verantwoordelijkheid voor. Met dit convenant spreken de partners af zich gezamenlijk in te zetten voor de veiligheid in en om de basisschool. Hiertoe worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Het voorliggende convenant beschrijft de intentie tot samenwerking en biedt handvatten om te komen tot een concrete en heldere invulling van verantwoordelijkheden, en heldere taakverdeling en afspraken tussen de school en de andere partners. Bovenschools ontwikkelt de werkgroep veiligheid in samenwerking met de Stichting School & Veiligheid en in nauw overleg met alle betrokken directeuren een bestuurlijk kader veiligheid dat met name gericht is op sociale veiligheid.
AVG (Privacy):
Op bs de Zonnewijzer gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat bs de Zonnewijzer onderdeel uitmaakt van een schoolbestuur, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze leerling inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website, ouderportal of schoolgids, vragen wij aan het begin van het schooljaar uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of een eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het zijn dat wij u nog specifiek toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel (bv. Een voorlichtingsfilm over de school). Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is om een foto te plaatsen.
Sponsoring en giften:
Het basisonderwijs in Nederland is drempelloos en dus volledig door de overheid gefinancierd. Stichting Swalm en Roer is door de Belasting dienst als ANBI aangewezen. Dit houdt in dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Meer info over een ANBI (Algemeen Nut beogende instelling) kunt u vinden op de website van de belastingdienst.
Informatievoorziening en communicatie:
Op de website SCHOLENOPDEKAART wordt cijfermatige informatie over de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen gepresenteerd.
De data zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW) en de Inspectie van het Onderwijs. Iedere school heeft een eigen schoolvenster waar de cijfers worden voorzien door een toelichting door de school zelf. Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind.
Na een scheiding zijn in principe de beide ouders belast met het gezag over het kind en hebben beide ouders gelijke rechten wat de informatievoorziening betreft. Heeft maar een ouder het gezag, dan wordt volgens de wet verlangd dat deze ouder de andere ouder op de hoogte houdt over de vorderingen van het kind en gesprekken of bijeenkomsten op school. Mocht de ouder zonder bevoegd gezag rechtstreeks geïnformeerd willen worden , dan kan hij / zij daartoe een verzoek indienen bij de directeur van de school. In geval van onenigheid tussen de ouders zal de school zich in het belang van het kind onpartijdig opstellen en de regels volgen. De school zal in uitzonderlijke gevallen een afweging maken of het geven van informatie aan de ouder zonder gezag, in het belang van het kind is.
Wat is de klachtenregeling van de school?
De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de zowel personeel als ouders is een klachtenprocedure vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website (www. swalmenroer.nl) en het intranet van Stichting Swalm & Roer.
Een eventuele klacht wordt eerst kenbaar gemaakt bij de direct betrokkenen en zo nodig bij de directie. Een eventuele klacht wordt eerst kenbaar gemaakt bij de direct betrokkenen. En zo nodig bij de directie. Mogelijk kan de klacht eenvoudig opgelost worden.
Stichting Swalm & Roer heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, één voor ouders/verzorgers en één voor medewerkers. De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer het bijstaan van de klager en advisering van het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon voor ouders is Agnes Vluggen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-34953057 of per e mail: agnesvluggen@planet.nl
De vertrouwenspersoon voor medewerkers is Pieter Paul Laurey. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088-0204204 of 06-53330996 of per e-mail: pieter.paul.laurey@arboned.nl
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting en/of via ‘hoor en wederhoor’ ) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bevoegd gezag en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het bevoegd gezag neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het bevoegd gezag (het college van bestuur van de Stichting Swalm & Roer) of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.
De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst: Bevoegd gezag Stichting Swalm & Roer – Postbus 606, 6040 AP te Roermond; De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. telefoon: 030 - 2809590. U kunt ook de website raadplegen http://www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl

Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Ja
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
1      MEDEZEGGENSCHAP (MR EN GMR)
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens een medezeggenschapsreglement.  In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden. Op schoolniveau worden de school specifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college van bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de (school)begrotingen.  
2      OUDERVERENIGING
Wanneer u uw kind op onze school plaatst, kunt u lid worden van de oudervereniging. De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school”. Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten, geven de ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage, om een aantal niet gesubsidieerde festiviteiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan schoolfeesten, zoals carnaval, Sinterklaas, etc.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€30,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Pasen
 
Religieuze feesten van diverse godsdiensten
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
Schoolreis
 
          
         
Sinterklaas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolkamp groep 8.
Extra informatie over ouderbijdrage
1      VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis. 
Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze laten de richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt aan de wensen en overtuigingen van hun ouders.
Dat neemt niet weg dat scholen een – vrijwillige – ouderbijdrage mogen vragen voor aanvullende activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen, ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet.
De vrijwillige ouderbijdrage is dus een bijdrage van, voor en door de ouders zelf. Activiteiten van de oudervereniging, betaald uit de bijdrage van ouders, kunnen ook onder schooltijd vallen. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging.
Betaling verloopt via de rekening van de oudervereniging onder vermelding van betreffende school en kind(eren). 
Stichting leergeld
n Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.
Via 105 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 271 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
Stichting leergeld Roermond, Roerdalen e.o.
adres: Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond
telefoon: 0475 475 268 
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Aansprakelijkheid en verzekeringen
De Stichting heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten onder de volgende voorwaarden:
 • Tijdens officiële schooltijden, ouderavonden/gesprekken en schoolfeestjes, het verblijf (onder of ook na schooltijd) op de speelplaats, in het schoolgebouw, sportveld, gymnastieklokaal, zwembad, excursieplaatsen, schoolverlaterskamp onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van bevoegde leraren. 
 • Gedurende de directe route op weg van huis naar school en van school naar huis. 
 • Er is geen vergoeding mogelijk voor materiële schade zoals aan telefoons en tablets, brillen, kleding, fietsen, etc.
Tevens heeft het schoolbestuur een schadeverzekering afgesloten voor in- en opzittenden van motorrijtuigen en niet gemotoriseerde vervoersmiddelen. Deze verzekering dekt de schade als ouders of andere vrijwilligers hun vervoersmiddel gebruiken voor schoolactiviteiten. Binnen de door stichting Swalm & Roer afgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke eigendommen van uw kind verzekerd.
Het staat u natuurlijk vrij om zelf een eigendommenverzekering voor uw zoon of dochter af te sluiten. Entiteiten (o.a. oudervereniging) gelieerd aan school vallen binnen de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidspolis van Stichting Swalm & Roer mits de activiteiten passen binnen de schoolorganisatie.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
ZIEK MELDEN
Voor aanvang van de school(8.30uur) melden ouders hun zoon of dochter telefonisch ziek. De administratie geeft dit door aan de betreffende leerkracht. Ziekmeldingen worden geregistreerd in ESIS.
Dokters- of tandartsbezoeken worden op dezelfde manier gemeld.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
LEERPLICHT EN VERLOFAANVRAGEN
De gemeente Roermond voert de leerplichtwet uit voor de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en vanaf 16 jaar voor de gemeente Maasgouw. 
Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dus naar school. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.
Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. U mag uw kind tot 5 jaar (zonder het te melden) thuishouden. Het is echter wenselijk hier melding van te doen.
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig is. De directeur is dan verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim. 
Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar?
 • Relatief verzuim (spijbelen)
 • Luxeverzuim (vakantieverlof)
 • Absoluut verzuim (een kind staat op geen enkele school ingeschreven)
 • Veelvuldig te laat komen (preventief)
 • Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)
Extra verlof: Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor dient u een officiële aanvraag te doen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn hiervoor verkrijgbaar op de school. De directeur beslist over een verlofaanvraag van maximaal 10 schooldagen. Als de verlofaanvraag meer dan 10 schooldagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?