Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
We willen de ouders uitnodigen om mee te denken met de ontwikkelingen op school. Dat doen we door een aantal keer per jaar een zogenaamde Denktank te organiseren waarvoor de ouders worden uitgenodigd om aan deel te nemen. We spreken met elkaar over schoolse zaken, opvoeding en onderwijs. Het doel van deze avonden is om met de ouders in gesprek te komen en hun mening en suggesties te horen voor verbetering van ons onderwijs. De resultaten nemen we mee bij het formuleren van bijvoorbeeld missie en visie van de school.
Ook willen we de ouders actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de zogenaamde Atelierlessen. Ouders worden uitgenodigd om tijdens deze lessen een bijdrage te leveren aan de praktische uitvoering van de lessen binnen het vakgebied Culturele en Kunstzinnige Vorming. 
Door deze werkwijze kunnen we de kinderen meer diversiteit aanbieden en kan er binnen kleinere groepjes diepgaander worden ingegaan op de materie.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
De ouders worden geïnformeerd door middel van:
 • Rapportage (twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee)
 • De rapportgesprekken (twee keer per schooljaar)
 • Maandelijkse nieuwsbrief (algemene informatie en namens elke groep specifieke informatie over de behandelde leerstof)
 • Wekelijks (meerdere momenten) door middel van Klasbord. Ouders krijgen persoonlijke inloggegevens toegestuurd, zodat buitenstaanders geen toegang tot deze berichtgeving hebben.
 • Berichten per mail via het administratieprogramma ParnasSys. 
 • De schoolwebsite.
 
Wat is de klachtenregeling van de school?
De klachtenregeling  is als bijlage bijgevoegd.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bijeenkomsten van de Denktank
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
De ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een invullijst waarop ze zich kunnen aanmelden voor ondersteunende activiteiten op school. Onderdelen waar ouders voor worden gevraagd zijn:
 • Ondersteunen van de praktische verkeerslessen en natuurlessen
 • Begeleiden van leerlingen bij sportactiviteite
 • De ouderraad meehelpen bij de Kerstviering of Paaslunch
 • Begeleiden van leerlingen op de koningsspelen
 • Begeleiden van de leerlingen van groep 1 en 2 op Pietenmorgen
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Werkzaamheden t.b.v. de afscheidsviering van groep 8
 • Wassen van handdoeken, theedoeken uit keuken/personeelskamer
 • Ondersteunen bij de Atelierlessen
 • Deelnemen aan de voorbereidingsgroep/organisatie van de atelierlessen
enz.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€25,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Feest laatste schooldag
 
Kerst
 
Schoolverzekering
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolreisjes en schoolkamp worden apart berekend aan de ouders. Hoogte van het bedrag hangt af van de bestemming en het gekozen vervoer.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
...
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen hun kinderen per telefoon ziekmelden.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders kunnen verlof aanvragen door het speciaal daarvoor bedoelde formulier in te vullen en, na ondertekening, bij de directeur in te (laten) leveren.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?