Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
 “Kinderen, ouders en leerkrachten vormen een gemeenschap binnen de school, waarmee we ons verbonden voelen en waarin een ieder zich veilig en gezien voelt. Wij leren onze kinderen dat verschillen in gebruiken en gewoontes er mogen zijn en dat zij gedeelde waarden en normen niet in de weg staan. Een ieder is vrij om voor zijn mening uit te komen en wordt hiervoor gewaardeerd. De open dialoog op onze school over eigen uitgangspunten en overtuigingen leidt tot begrip, wederzijds vertrouwen en verdieping van eigen visie en ontwikkeling." (uit ons schoolplan 15-19)
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
De school informeert ouders op verschillende manieren:
De leerkracht informeert de ouders aan de start van het schooljaar op de informatieavond in de klas. Individueel spreekt de leerkracht jaarlijks 2 x met ouders over hun kind tijdens de 10 minutengesprekken. Indien er aanleiding voor is, gebeurt dit natuurlijk vaker.
Voor onze communicatie gebruiken we het ouderportaal van Basis Online (met een handig app!): Schoolnieuws sturen we via dit ouderportaal evenals het nieuws uit de groepen: foto's, informatie, verslagen en inschrijven voor oudergesprekken of oproepen voor hulpouders. Jaarlijks informeren we ook onze ouders over de gerealiseerde ontwikkelingen met de ZeeheldenJaarkrant.
Voor de rapporten en toetsscores (CITO) kunnen ouders inloggen op het ouderportaal van Parnassys: ons leerlingvolgsysteem. Via deze weg kunnen ouders ook eenvoudige wijzigingen (adres) doorgeven.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Als u een klacht heeft over iets dat in of om de school gebeurd is, is het belangrijk dat u op de goede plaats terechtkomt en dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. Daarom is er voor het openbare scholen Amsterdam West Binnen de Ring een ‘Klachtenregeling openbaar primair onderwijs AWBR’. De regeling is een onderdeel van het bovenschoolse Schoolveiligheidsplan, dit plan kunt vinden op onze website en op de website van ons schoolbestuur AWBR. De regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij het openbaar primair onderwijs: leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers, directieleden, leden van het schoolbestuur, (ex)leerlingen, vrijwilligers en overige personeelsleden kunnen een klacht indienen.  
Een klacht?
Bij het indienen van een klacht kijken wij in eerste instantie of uw klacht binnen de school kan worden opgelost. U bespreekt een klacht eerst met de leerkracht: bijvoorbeeld over de begeleiding van uw kind, over een strafmaatregel of over een voorval op school. Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact op met de directie of de interne begeleider. Als ook dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot onze interne contactpersoon.  
Interne contactpersoon
De interne contactpersoon werkt op onze school en is benoemd door het schoolbestuur. Een contactpersoon houdt zich niet met de inhoud van uw klacht bezig. U bepaalt samen met de contactpersoon hoe uw klacht behandeld kan worden, wat de beste weg is. Dat is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, naar het schoolbestuur of naar de landelijke klachtencommissie. Op de Alles in 1 School De Zeeheld zijn twee contactpersonen aangesteld waar u uw klacht kunt melden. Dat zijn Patricia Wagensveld, administratief medewerkster en Jolanda Scheffer, vakleerkracht bewegingsonderwijs. U kunt hen dagelijks bereiken op school.  
Externe vertrouwenspersoon
Voor klachten over aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie) kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon Het schoolbestuur heeft mevrouw Corinne Bosch aangesteld als externe vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon vindt u in onze schoolgids.  
Klachten over persoonlijke (on)veiligheid
Voor klachten over seksuele intimidatie bestaat een wettelijke meldplicht door het bevoegd gezag bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs. Naast de bestaande aandachtsgebieden kunnen betrokkenen uit het onderwijs bij dit meldpunt ook terecht met signalen betreffende discriminatie, fundamentalisme, extremisme en dergelijke.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Educatief partnerschap: Samenwerking tussen school en ouders als het gaat om opvoeding en leerproces in het belang van het kind (het kind staat centraal). Voorbeelden: Ouders worden betrokken bij het opstellen van handelingsplannen of afspraken over hun kind in het geval van een ondersteuningsvraag.
Ouderparticipatie: Het meedoen van ouders aan onderwijsondersteunende activiteiten en hiermee een bijdrage leveren aan de schoolgemeenschap door het verrichten van hand- en spandiensten en/of meedenken over schoolbeleid.  
Niet geïnstitutionaliseerde vormen  van ouderparticipatie op De Zeeheld: schoolreis, leesouder, helpen bij de pittige plustorens; gastlessen verzorgen door ouders (inzet van talent van ouders); open lessen bijwonen door ouders; denktank: informeel meedenken over beleid van de school (geen status) 
Geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie op De Zeeheld: Ouderraad: commissies organiseren activiteiten en vieringen; Medezeggenschapsraad (MR) (formeel: instemmings- en adviesrecht) 
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€56,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Pasen
 
Sint Maarten
 
Suikerfeest
 
Kerst
 
Schoolreis
 
          
         
Sinterklaas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolkamp groep 7 en 8
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen hun kind voor aanvang van school telefonisch of persoonlijk ziekmelden bij de administratie van de school. Bereikbaar via telefoonnummer: 020 - 3445060.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Onder bepaalde voorwaarden kan er extra verlof worden aangevraagd bij de directie van de school. De aanvragen worden beoordeeld volgens de criteria van de afdeling Leerplicht van de Gemeente Amsterdam.  Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website.