Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Het nieuwe strategisch beleidsplan van O2A5 2017-2021 bestaat uit zeven thema’s in een continu proces van ontwikkeling en verbinding. Via deze thema’s gaan we de dialoog aan. Onder elkaar, als medewerkers, met ouders, kinderen, samenwerkingspartners en andere stakeholders. De thema’s zijn kort en bieden ruimte voor eigen invulling en voor dialoog. 
De thema’s vormen de “kapstok” voor de ontwikkelingen op cluster- en op schoolniveau;  
1. Het veilige kind 
2. Welkom voor ieder kind
3. Betekenisvol leren en werken
4. Actief in de samenleving
5. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap
6. Samenwerken en kennisdelen
7. Professionaliteitsontwikkeling van leerkrachten met aandacht voor inspirerend leiderschap. 
De zaken die we willen verbeteren kennen hun oorsprong in het schoolplan 2019-2023 en als afgeleide daarvan het jaarplan 2019-2020. Hierin legt de school verantwoording af aan de MR. In de schoolgids wordt aangegeven wat de school in het voorgaande jaar heeft gerealiseerd.
Kwaliteitszorg in scholen is te herleiden tot vijf eenvoudige vragen:
1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we die dingen ook goed?
3. Hoe weten we dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doen we met die wetenschap? 
Kwaliteitszorg betekent dat scholen de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor onontbeerlijk. Kwaliteit mag niet berusten op toevalstreffers. Een systematische aanpak is noodzakelijk als we de kwaliteit binnen de school naar een hoger plan willen tillen. In de praktijk betekent dit het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of er is bereikt wat we wilden bereiken.
Om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren hanteren wij de volgende onderzoeksmiddelen, afspraken en procedures: 
- Leerlingvolgsysteem van CITO en de Eindtoets;
- Methodegebonden toetsen;
- Groepsbezoeken;
- Functioneringsgesprekken;
- Beoordelingsgesprekken;
- Informatieavonden voor ouders;
- Nascholing teamleden en schoolleiding;
- Een goede inzet van de beschikbare financiële middelen;
- Gegevens verkregen uit het bezoek van inspectie en audit van O2A5;
- Gegevens verkregen vanuit de analyse op schoolniveau. 
In het kwaliteitsdocument wordt beschreven hoe in onze scholen, het openbaar onderwijs Lingewaal, de kwaliteitszorg georganiseerd is. In dit document hebben we de kwaliteitszorg beschreven van alle scholen van Lingewaal. Naast de eenduidigheid van de cyclus zijn er ook verschillen in aanpak. Er is bewust gekozen om binnen het openbaar onderwijs Lingewaal onze kwaliteitszorg te beschrijven in één document, zodat duidelijk is waar overeenkomsten zijn en waar de verschillen zijn.