Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Als Meentschool geloven wij in het talent van onze leerlingen en het is onze taak om met ouders, verzorgers samen te zoeken naar die unieke mogelijkheden. Ons onderwijs is activerend op een manier die de leerlingen voorbereidt op later; een zo hoog mogelijk niveau van werken, wonen, participeren en leven in onze samenleving. Binnen de VSO-afdeling richten we ons al in een vroeg stadium op functionele arbeidstoeleiding. Het samen kunnen werken aan een helder omschreven toekomstperspectief werkt motiverend en stimuleert het zelfvertrouwen. We werken met concrete uitstroomprofielen en ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen. De onderwijsomgeving in de groepen komt tegemoet aan de basisbehoeften, zoals deze voor al onze leerlingen gelden, te weten:
· behoefte aan veiligheid en acceptatie
· behoefte aan een positief zelfbeeld
· behoefte aan autonomie, zelfstandigheid en zelf keuzes mogen maken
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
veiligheid en acceptatie
autonomie en zelfstandigheid
positief zelfbeeld
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Een doos vol gevoelens
Leerlijnen (CED-groep)
Sociale training in de Praktijk (STIP)
Taakspel (CED-groep)
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen dagplanner
Observaties
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Een doos vol gevoelens
Leerlijnen (CED-groep)
Taakspel (CED-groep)
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen dagplanner
Observaties
Leren leren
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Een doos vol gevoelens
Leerlijnen (CED-groep)
Sociale training in de Praktijk (STIP)
Taakspel (CED-groep)
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen dagplanner
Observaties
Welke mogelijkheden voor verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen zijn beschikbaar binnen de school?
Fysiotherapie
Logopedie
Psychomotorische Therapie (PMT)
Sociale Vaardigheden Training
Speltherapie