Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
1. Veiligheid
2. Bloei
KERNWAARDEN
3. Creativiteit
4. Plezier
Wat is de missie/visie van de school?
Missie
Bij ons op school mag je zijn wie je bent. We zien het als ons missie om jou als mooi mens dat je bent, te ondersteunen bij jouw ontwikkeling tot  een zelfstandige, kritische en creatieve volwassene.
Visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. We zijn een eigentijdse, open christelijke basisschool waar iedereen, die achter onze normen en waarden  staat, welkom is. We handelen vanuit respect voor de ander en andere levensbeschouwelijke overtuigingen.We starten de schooldag met een dagopening. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. In Trefwoord staat de leefwereld van kinderen centraal. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Aan het eind van de schooldag wordt deze afgesloten met een gebed of gedicht. Daarnaast besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen meestal in de vorm van een viering.  
We werken vanuit 4 kernwaarden:veiligheid, bloei, creativiteit en plezier.
1. Veiligheid:
 • We vinden het belangrijk dat een kind zich snel thuis voelt op school. Vanuit een gevoel van veiligheid kan het kind vrijuit tot ontwikkeling komen.
 • Je mag zijn wie je bent en je bent mooi zoals je bent.
 • We werken met  duidelijke afspraken en benaderen kinderen vanuit positiviteit.
 • We benoemen gewenst gedrag als we elkaar aanspreken.
2. Bloei:
 • Om een kind tot bloei te zien komen, is een van de mooiste facetten van ons vak. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we aansluiten bij het talent van het kind. Bij alle vakken zetten we creativiteit, spel, beweging en muziek in om kinderen tot bloei te laten komen.
 • We kennen de talenten van de kinderen en van elkaar en maken hier gebruik van in ons onderwijs aan de kinderen  en bij de schoolontwikkeling.    “Real learning only happens when you are in the groove with your talents” (Jef Staes)
3. Creativiteit:
 • We hanteren verschillende manieren waarmee we de diversiteit van kunst en kunstzinnige werkvormen koppelen aan inzichten over leren.
 • We betrekken kunst, natuur en techniek, beweging en de wereld om ons heen in ons onderwijs en passen diverse kunstzinnige werkvormen toe in het leerproces,  om vorm te geven aan leren en leven vanuit het totale wezen. (hoofd, hart en handen)
 • Leerstof krijgt vorm op verschillende manieren en hierdoor komen kinderen  dichter bij hun eigen leerstijl.
 • We stimuleren kinderen om hun creativiteit te ontdekken en toe te passen.
4. Plezier:
 • We zien veel stralende kinderen op school. Kinderen komen graag naar onze school.  Plezier hebben in wat je doet maakt dat je betrokken bent en dat je wilt leren.
 • Kinderen zijn betrokken bij hun onderwijs. Ze zijn in staat eigen elementen toe te voegen aan het aanbod. We zijn ons bewust van de betrokkenheidsbevorderende factoren en creëren daarmee een omgeving waarin de betrokkenheid gestimuleerd wordt.
 • We bieden kinderen een passend aanbod waarbij we bewust rekening houden met kinderen die meer instructie nodig hebben en  kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Dit schooljaar (2019-2020) ligt de focus op het verder vormgeven van gedeeld  eigenaarschap voor het onderwijsleerproces. We onderzoeken op welke wijze leren zichtbaar maken en de kansencirkel ons onderwijs kunnen verrijken op weg naar inclusiever onderwijs. 
Een tweede actiepunt is het  implementeren van Engels in groep 1 t/m 4. Ook werken we verder aan het verdiepen van de contacten met ouders via ouderbetrokkenheid 3.0. Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben is een leerlijn van groep 1 t/m 8 opgesteld. In dit schooljaar werken we aan de implementatie van deze leerlijn.
Tenslotte werken we dit jaar aan de uitvoering van acties uit ons cultuurbeleidsplan waarbij ook aandacht is voor Kunst in Leren. Daarbij hebben we  aandacht voor het toepassen van denkstrategieën vanuit verschillende vaardigheden. Zo ontwerpen we lessen waarbij denken in  beweging (geheugenstrategieën),  kijken (visuele denkstrategieën)  en luisteren (auditieve denkstrategieën)  het leren van kinderen ondersteunen. Leren met het lichaam als geheel i.p.v. leren met alleen het brein.
We zetten op school extra in op de lees/taalontwikkeling van kinderen. Dit is merkbaar door meer dan gemiddeld tijd te reserveren voor deze vakgebieden en door extra boekpromotie (kinderboekenweek, maandelijks bibliotheek bezoek en deelname voorleeswedstrijd). In groep 3 is het lees/taal onderwijs gecombineerd. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
We zijn een eigentijdse, open christelijke basisschool waar iedereen, die achter onze normen en waarden  staat, welkom is. We handelen vanuit respect voor de ander en andere levensbeschouwelijke overtuigingen.
We starten de schooldag met een dagopening. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. In Trefwoord staat de leefwereld van kinderen centraal. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Aan het eind van de schooldag wordt deze afgesloten met een gebed of gedicht. Daarnaast besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen, meestal in de vorm van een viering.  
We werken vanuit 4 kernwaarden: veiligheid, bloei, creativiteit en plezier
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?