Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Opbrengstgericht werken en monitoring
Op ‘e Grins werkt al een aantal jaren opbrengst- en handelingsgericht en maakt gebruik van het CITO Leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS).
Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen: januari en juni. Per vakgebied bij de basisvaardigheden zijn streefdoelen vastgesteld voor de verschillende groepen. De gemiddelde resultaten worden uitgedrukt in een vaardigheidsscore en zijn te vinden in het schooljaarverslag op het ouderportaal. 
Vanwege onze kleine groepen is het op schoolniveau lastig alleen naar de gemiddelde vaardigheidsscore per groep te kijken, omdat een of twee leerlingen met een lage of hoge score het gemiddelde resultaat enorm kunnen beïnvloeden. Het is beter te kijken naar de gemiddelde vaardigheidsgroei van de groep en de vaardigheidsgroei van individuele leerlingen. vanaf het schooljaar 2018-2019 kijken we er pas op deze manier naar. (Voor een uitgebreide (trend)analyse is een specifiek document gemaakt: CITO-LOVS monitoring tussen- en eindresultaten 2016, 2017, 2018 en 2019. Dit document is indien wenselijk voor externe partners beschikbaar)

De leerkrachten kijken in de groep vooral naar de vaardigheidsgroei van individuele leerlingen en bepalen van daaruit vooral wat hun leerlingen nodig hebben m.b.t. aanbod, instructie, verwerking en tijd. Leerkrachten organiseren en realiseren dit zo optimaal mogelijk en dit wordt beschreven in het groepsplan.

Twee keer per schooljaar vindt er een monitoring plaats en wordt gekeken of de streefdoelen zijn behaald (februari en juni).
De resultaten in de groep kunnen aanleiding zijn om pedagogische en/of didactische aanpassingen vast te stellen en uit te voeren.