Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
christelijke identiteit
kinderen worden gezien
samen school zijn
professioneel team
betrokken ouders
Missie en visie
School zijn kun je niet alleen. Samen met kinderen, ouders en het personeel maak je een school tot wat zij is.  
De missie van onze school: Samen School Zijn.
De visie wordt gerealiseerd door de uitwerking van beleidsvoornemens, die beschreven staan in het schoolplan over een periode van 4 jaar, op de volgende terreinen:   
1. Groepsgerichtonderwijs      a. Organisatie in combinatieklassen b. Methoden met leerkracht gebonden en zelfstandig werklessen. c. Individueel en samenwerkend leren. d. Goed overleg tussen de leerkrachten. 
2. Actief klassenmanagement a. Gedifferentieerde instructie b. Zelfstandig werken c. Werken met deel, dag en weektaken. d. Kieskasten e. Hoekenwerk.
3. Zorg voor individuele verschillen. a. Een duidelijke zorgstructuur. b. Een effectief leerling volgsysteem. c. Zorg naar prestaties onder de maat d. Zorg naar prestaties boven de maat 
4. Actief ICT beleid a. Computer- & tabletgebruik in alle groepen. b. Computer- & tabletgebruik in open leersituaties c. Een ICT beleidsplan
5. Creatieve ontwikkeling a. werken in ateliers b. aandacht voor het vieren.
6. Sociaal/emotionele ontwikkeling. a. Aandacht voor het welbevinden van kinderen
7. Levensbeschouwelijk onderwijs. a. Luisteren en praten met elkaar. b. Aandacht voor hoe we met elkaar omgaan.  c. Vertellen van (bijbel) verhalen. d. Zingen, bidden, vieren.  e. Aandacht voor de geestelijke stromingen in onze wereld. f. Aandacht voor de kerkgeschiedenis.