Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Kwaliteitsbeleid
Voortzetten coaching/ondersteuning voor directie, IB en team specifiek gericht op het verbeteren van de onderwijsopbrengsten.
De ambitiegesprekken met de leerlingen voeren in de groepen 5 tot en met 8, met als doel om deleerlingen eigenaar van hun leerproces te laten worden.
Collegiale visitatie; lesobservaties technisch lezen en rekenen door directie,IB en extra deskundige.
In het kader van de PDCA-cyclus worden kwaliteitskaarten voor de kernvakken opgesteld.
Halfjaarlijkse analyse van de onderwijsopbrengsten op groeps- en schoolniveau met behulp van de kwaliteitskaarten.
Leerlingondersteuning, waarin evaluaties en analyses van de onderwijsopbrengsten op groeps- en schoolniveau gemaakt moeten worden en hoe nieuwe doelen gesteld worden.
Collegiale consultatie door de interne begeleider gericht op aanbod/aanpak zorgleerlingen.
Formuleren van taakinhouden, rollen en verantwoordelijkheden voor de verschillende functies en ontwikkelgroepen.