Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Step! biedt basisondersteuning volgens afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden zoals in het Samenwerkingsverband Twente Noord zijn vastgelegd. De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. Step! heeft haar onderwijs zo ingericht dat:         
  • vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd;
  • een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt;         
  • er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;         
  • er een aanbod is  voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;         
  • er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen.   
Step! werkt met duidelijke afspraken om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te voorkomen. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen. Step! staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren vindt. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. Als de begeleiding van een leerling te ingewikkeld is, kan voor de school een grens bereikt worden.
De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:
  • Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
  • Mate van zelfredzaamheid;
  • Mate van fysieke en/of medische verzorging;
  • Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;
  • Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.     
De school beschikt over een protocol voor medische handelingen.    
Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school. In dit stuk beschrijft Step! waar de grenzen en mogelijkheden voor de begeleiding van onze kinderen ligt. Andere documenten waar informatie te vinden is over de ondersteuningstructuur zijn: De notitie “Basisondersteuning” van SWV Twente Noord en het “Ondersteuningsplan 2018-2022” van SWV Twente Noord. Deze documenten liggen op de school ter inzage.
Ambitie passend onderwijs:
Het schoolteam werkt samen met deskundigen in en om de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. Het team beschikt over gespecialiseerde leerkrachten en extra ondersteuningsmogelijkheden.  
Ondersteuningsstructuur:
De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit schoolcoaches met kennis over begeleidingsoplossingen. Via de afdeling en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog. De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW en HIA (handelingsgericht integraal arrangeren) werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen verlopen volgens planning maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet worden.
Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat ondersteuners uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Over een SOT overleg worden ouders altijd geïnformeerd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind. Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra ondersteuners het verwachte doel niet wordt bereikt. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur of SWV is dan vaak ingezet ten behoeve van de leerling.
Een groeiformulier  geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om ondersteuning van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider  overleg of vervolgstappen voor. In ieder geval worden de ouders en de leraren betrokken bij het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs aan de orde is.