Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Visie Obs Step! Ieder kind moet binnen zijn en onze mogelijkheden zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied. Maar om tot leren te komen moet elk kind zich veilig voelen op school en met plezier naar onze school gaan. Onze belangrijkste kernwaarde hiervoor is GEBORGENHEID. De bijbehorende tekst kunt u teruglezen op pagina 5.
Het bieden van een veilig schoolklimaat doen we als een B6-4All school. Vanuit hier werken we met positief geformuleerde gedragsverwachtingen.Dit brengt ons tot de volgende doelomschrijving van het veiligheidsbeleid van onze school: 
  • Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen;
  • Het op juiste wijze uitvoeren van de zorgplicht, zijnde de verantwoordelijkheid om elk kind een goede onderwijsplek te bieden;
  • Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen aan het werk op onze school;
  • Het creëren van een aanspreekcultuur alsmede een leer- en verbetercultuur. 
Bij sociale veiligheid gaat het om tegengaan van grensoverschrijdend gedrag (zoals het tegengaan van agressie en geweld, tegengaan van discriminatie, het tegengaan van pesten) en het bevorderen van pro-sociaal gedrag zoals positieve interactie, omgang en communicatie tussen alle bij de organisatie betrokken personen. Naast sociale veiligheid dragen ook fysieke veiligheid en arbeidsomstandigheden bij aan een pedagogisch veilig schoolklimaat.
Om deze doelen te realiseren werken wij met een Schoolveiligheidsjaarplan. Hierin staat vermeld alle onderdelen die ons inzicht geven in de veiligheidsbeleving bij ons op school en een opsomming van de pro-actieve maatregelen die wij nemen. Het Schoolveiligheidsjaarplan is in te zien bij de directie. Onderdeel van ons sociaal veiligheidsbeleid is het benoemen van een eigen coördinator sociale veiligheid. Op onze school is meneer Martijn Dekkers de coördinator sociale veiligheid. Hij is het aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden en voor ouders die vragen hebben over pesten. Ook coördineert zij/hij samen met de schoolleiding en de trainers anti-pestbeleid/sociale weerbaarheid het anti-pestbeleid voor onze school. De coördinator sociale veiligheid is aanspreekbaar op schooldagen na schooltijd en via mail op m.dekkers@stepopoa.nl. 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Jaarlijks wordt bij onze leerlingen een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Onze school is trots op het hoge cijfer dat onze leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hiervoor geven, een gemiddelde van 8,3!
Om te weten hoe sociaal competent onze leerlingen zich voelen, wordt de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) twee keer per jaar afgenomen. Dankzij de SCOL kun je op school-,groeps- en individueel niveau zien waar de behoeften van de leerlingen liggen.Wat is de SCOL? De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie die valide en betrouwbaar is en voldoet aan alle kwaliteitseisen die de COTAN vooropstelt. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een gebruikershandleiding en een inhoudelijke handleiding. Met de SCOL-scores worden de sociale competenties van de leerlingen systematisch in kaart gebracht. Hierdoor kan:1 de ontwikkeling van sociale competenties op klasse- of op schoolniveau planmatig worden aangepakt 2 het onderwijs inhoudelijk vorm worden gegeven3 een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, snel gevonden worden.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Dhr. Martijn Dekkers (m.dekkers@stepopoa.nl)
Mevr. Anne Overbeek (info@anneoverbeek.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?