Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk op Step! Ouders en school hebben beide hun specifieke verantwoordelijkheid en deskundigheid als het gaat om het opvoeden van kinderen. Maar er zijn ook gezamenlijke verantwoordelijkheden. Op Step! zijn wij in de communicatie naar ouders toe pro-actief. We wachten niet maar vragen en informeren. Van de ouders verwachten we eenzelfde betrokken en open houding. Samen zijn we er voor hun kinderen, onze leerlingen  Op Step! werken we de waardevolle aspecten van ouderbetrokkenheid de komende tijd verder uit om uiteindelijk te komen tot een vorm van educatief partnerschap. 
Goede onderlinge communicatie is een voorwaarde. Na schooltijd  kunt u altijd kort met de leerkracht spreken. Liefst niet voor schooltijd, omdat dan de aandacht naar de binnenkomende kinderen moet gaan. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan kunt u een afspraak maken.  
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Het directe contact tussen ouders en de school is erg belangrijk. Daarom organiseren wij op school 3 momenten waarop leerkrachten en ouders in ieder geval met elkaar in gesprek gaan over uw kind. Aan het begin van het schooljaar houden we de ambitiegesprekken. In deze gesprekken vertelt u als ouder over de wensen, verwachtingen en ambities van u en uw kind. In februari en juni houden we de 10 minuten-gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind.  Heeft u tussentijds vragen, dan vinden we het erg belangrijk dat u niet op die tien-minuten-gesprekken wacht, maar eerder met de leerkracht in gesprek gaat. U mag van ons ook verwachten dat wij u, wanneer dat nodig is, eerder en pro-actief  informeren over wat ons opvalt.  
Wat er in en rond de school gebeurt, is te lezen in het informatiebulletin van Step!  De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via SocialSchools en verschijnt in principe 1x per 2 weken op vrijdag. Er staan belangrijke en bijzondere zaken in, die in die week in de school spelen of gaan spelen. Ook leest u van elke groep waar zij die weken aan gewerkt hebben en wat de kinderen geleerd hebben. Via onze website kunt u ook over actuele zaken op de hoogte blijven www.stepopoa.nl   
Op onze Facebookpagina zijn wekelijks foto's en/of filmpjes te zien van de verschillende activiteiten die op school plaats vinden.Wij vragen van de ouders van tevoren toestemming om foto's en ander beeldmateriaal te mogen publiceren.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Als u een klacht heeft over de gang van zaken op school, kunt u die het beste (indien mogelijk) eerst bespreken met degene tegen wie de klacht gericht is. Bij het behandelen van een klacht volgt stichting OPOA de regels ter bescherming van de privacy, conform de Algemene verordeninggegevensbescherming (AVG). De volledige Klachtenregeling stichting OPOA is in te zien bij de directie en staat op de website www.opoa.nl
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
  • Op Step! hebben we een actieve ouderraad die veel initiatief toont en het team ondersteunt. Zij organiseren en helpen bij feestelijke gebeurtenissen, maar regelen ook zaken als het jaarlijkse bezoek van een schoolfotograaf.
  • Ook gedurende de pauzes helpen ouders met toezicht op de spelende kinderen en bij het eten en drinken in de klas. 
  • Op Step! hebben we ook op een aantal momenten lees-ouders en -grootouders in de school. 
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€35,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Paasontbijt
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Om misverstanden te voorkomen geven we u de volgende informatie: Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is elke ouder aansprakelijk voor de ‘onrechtmatige daden’ van zijn kinderen (onder de 14 jaar). Voor vervelende gebeurtenissen op school kan een leerkracht alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van onrechtmatig handelen door deze leerkracht. In alle andere gevallen bent u als ouder dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk! Daarom is het zeer verstandig als u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WAP) afsluit. De school heeft een doorlopende bagage- en ongevallenverzekering die dekking geeft bij schoolactiviteiten. Om een ongevallenverzekering met 24-uursdekking af te sluiten, dient u zelf actie te ondernemen bij een verzekeraar. Regelmatig doen wij een beroep op uw hulp. Daarom is het goed het volgende te weten. Elke ouder die op school helpt is daarbij WA verzekerd door het schoolbestuur. Deze verzekering is NIET van toepassing op motorvoertuigen. Als u dus voor school rijdt, gebeurt dat op uw eigen risico en gaan wij er vanuit dat u een inzittendenverzekering heeft. De inzittenden en de schade aan uw auto vallen onder verantwoordelijkheid van de bestuurder. Aansprakelijkheid en (evt. verzekering) bij activiteiten van de Cirkel/SCOOP buiten schooltijden liggen bij deze organisaties.  
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Als uw kind door ziekte onverwachts de school niet kan bezoeken, vragen wij u daarom ons vóórschooltijd te bellen en ons hierover in te lichten. Als informatie ontbreekt, zullen wij van onze kant stappen moeten ondernemen om te weten te komen waar uw kind is. U vindt het waarschijnlijk ook een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden.Wij vinden het ook prettig als u uw kind ook weer beter meldt, wanneer hij/zij alleen naar school komt
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Bij de directie is een verlofformulier aanwezig. Tevens is dit verlofaanvraagformulier te downloaden op onze site. Het formulier dient ingevuld ingeleverd te worden bij een der directieleden. Verlof wordt toegekend op basis van de Leerplichtwet 1969.