Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Het in het schoolplan geformuleerde beleid is gebaseerd op het meerjarig strategisch beleid 2019-2023 van OPOA.
Ter ondersteuning van het beleidsuitvoerend niveau worden afspraken, vastgesteld beleid en dergelijke opgenomen in de Beleidsmap OPOA. Deze Beleidsmap wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld of op onderdelen herzien.
Interne en externe ontwikkelingen worden waar mogelijk direct vertaald in beleidsafspraken en als zodanig opgenomen in de Beleidsmap. De kern van het strategisch beleid van OPOA wordt gevormd door de Scholenvisie 2015-2025. Deze Scholenvisie anticipeert op de krimp van leerlingenaantallen die zich heeft ingezet in de stad Almelo. De Scholenvisie geeft de beleidslijnen weer met betrekking tot samenwerking tussen de drie schoolbesturen (Quo Vadis, PCOen OPOA).
Inhoudelijk wordt in deze Scholenvisie gestuurd op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra per wijk/gebied samen met partners als peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en sociale wijkteams. Voor De Windhoek betekent dit dat de school het initiatief heeft genomen om de basis te leggen voor het ontwikkelen van het IKC in haar schoolomgeving. Deze basis wordt gevormd door een samenwerkingsverband met de partners die het voorschoolse aanbod verzorgen in de directe omgeving van de school. Het IKC heeft als speerpunt het realiseren van een goede overdracht van de kinderen vanvoor-naar-vroegschool. De komende schoolplanperiode zal met name geïnvesteerdworden in de onderwijskundige afstemming en het realiseren van eendoorgaande lijn.
Een eerste stap is hierin gezet door gezamenlijk (voorschool en onderbouw) hetscholingsaanbod Vroegtijdige signalering te volgen, waardoor de warme overdracht van kinderen concreet gestalte kan krijgen in de praktijk. Omdat de school ook een stedelijke aantrekkingskracht kent, is het samenwerken met voorschoolse voorzieningen een complex geheel en zal DeWindhoek blijven investeren om de doorlopende lijn zo aansluitend mogelijk temaken. In het kader van het lokale VVE-beleid biedt De Windhoek een specifieke oudergroep een VVE- thuisprogramma. De kern vanhet schoolplan rust op de te onderscheiden opbrengsten van de kwaliteitsmatrix,het kwaliteitszorginstrument dat door alle scholen van OPOA wordt gehanteerd (zie bijlage). Ook landelijke en lokale ontwikkelingen hebben hun invloed op het te voeren beleid: Structurele implementatie van Passend Onderwijs (beschreven in het SOP). De referentieniveaus (F- en S- niveaus), ingebed in de methodes, worden in het onderwijsaanbod gehanteerd. In de afwegingen waar de school voor staat, zijn leidend: de focus op taal en rekenen, opbrengstgericht werken, cultuureducatie, wetenschap en techniek en talentontwikkeling én het hebben van hoge ambities. De aandacht van de school zal zich de komende vier jaar continu richten op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.
Wat doet de school ‘extra’? Op het gebied van dyslexie hulpmiddelen?
Op de Windhoek is een leerkracht werkzaam met als specialisatie dyslexie. Een dag per week is onze dyslexie specialist vrijgeroosterd van lesgevende taken.
- De Windhoek handelt conform het protocol leesproblemen en dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands.
- De leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken het computerprogramma Text Aid.
- Er is een mogelijkheid voor dyslexiebehandeling op school i.s.m. instituut Nijenkamp.
- Er is een intensieve samenwerking met ouders en kind middels evaluatiegesprekken, monitoren ontwikkeling.
- Er is een Dyslexie praatgroepje. 
Wat doet de school m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid?
De +plusgroep op De Windhoek.
De laatste schooljaren hebben we als school geïnvesteerd in nieuwe methoden met een breed aanbod. Onze methoden hebben een plus-aanbod, verrijkend, aanvullend en passend bij de methoden. We blijven deze methoden ook actualiseren. Dat betekent dat voor de meeste leerlingen in de klas een passend aanbod gegeven kan worden. Er is een groepje leerlingen die naast dit plus-aanbod behoefte heeft aan een extra (verdiepend) aanbod.
Daarvoor bestaat de +plusgroep. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de groepsleerkracht ingebracht bij de intern begeleider. Samen wordt er dan bekeken of de leerling in aanmerking komt voor de +plusgroep en zal dit worden besproken met ouder(s)/verzorger(s).       
Groep 1 t/m 3: Bij deze leerlingen spreken we over een ontwikkelingsvoorsprong. De ontwikkeling van het jonge kind kan met grote sprongen vooruit gaan en langzaam gaan. Ook deze leerlingen worden nader bekeken op analytisch denken, toets scores 1+, observaties door leerkrachten (en eventueel de HB specialist). Het eventuele extra aanbod voor deze leerlingen vindt vooral plaats in de groep.  
Groep 5 t/m 8: De leerlingen die naast het plus-aanbod in de klas in aanmerking komen voor de +plusgroep krijgen dit schooljaar op de woensdagen een extra aanbod buiten de klas. De leerlingen werken in 4 blokken van 6 lessen aan een bepaald thema. Dit kan zijn; wiskunde / taal / natuur en techniek / beeldende vorming etc. Vanaf blok 3 (januari) zullen ook leerlingen van groep 4 naar de +plusgroep komen.