Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Onze school heeft als schoolvisie op veiligheid: Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, positief gedrag aanleren, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij dat kinderen zich vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Met “prestaties” wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er ook van overtuigd, dat “prestaties” voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel. “Leren en Floreren”.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Geborgenheid
Respectvol
Democratisch handelen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Op onze school wordt ruime aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door pedagogisch handelen verbindt de leerkracht de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen met het cognitieve leren:

Anti pestbeleid/sociale weerbaarheid:
Obs de Windhoek werkt met de methode Kinderen en hun sociale talenten gericht op sociale competenties, sociale weerbaarheid en een positief/veilig pedagogisch klimaat. Ouders worden nauw betrokken bij dit proces.
 Gouden– en zilveren weken
 De week Tegen Pesten
Actief burgerschap en integratie:
 Methode: Da Vinci
 Leren debatteren
 Schoolparlement
 Armoedepact
Mediawijsheid:
 Diploma veilig internetten (vanaf groep 5)
 Internetprotocol
Seksuele en relationele vorming:
 Lentekriebels
Gezondheid:
 Week van het gezonde gedrag
 Project Sport en Beweging
 sportbedrijf
Via de Medezeggenschapsraad van de school kunnen ouders invloed uitoefenen op de verschillende deelaspecten van het (sociaal) veiligheidsbeleid. Door middel van (thema) ouderavonden en oudergesprekken worden ouders geïnformeerd en actief betrokken bij het behoud van een sociaal veilig, pedagogisch klimaat.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Sociaal Emotionele Vragenlijst
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Zie werkwijze t.a.v. sociale opbrengsten.
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kinderen en… hun sociale talenten