Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De Windhoek werkt vanuit een visie waarin de leerkracht, de leerling en de ouder(s) centraal staan; de driehoek.
Daarom nodigen wij u een aantal keren uit op school om te praten over het wel en wee van uw kind(eren).
Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school
De Windhoek hanteert een informatiebulletin genaamd "De Windvlaag" waarop u zich kunt abonneren. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van wat er allemaal in en rond de school gebeurt. Ook Facebook en Twitter gebruikt De Windhoek om u te informeren. De school heeft ook een app. Elke groep heeft daarin een eigen omgeving waar geregeld foto’s met u wordt gedeeld.
Informatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt in elke groep een voorlichtingsavond gegeven over het onderwijs in de betreffende groepen. Hier wordt de algemene gang van zaken met u besproken.
Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs worden voorlichtingsavonden en –dagen gehouden op de desbetreffende voortgezet onderwijs scholen.
Medezeggenschapsraad
Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Er is een ouder- en een personeelsgeleding. Deze worden door ouders, resp. personeel gekozen. Dit inspraak- orgaan heeft als doel de verschillende bij school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven, dan wel al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bestuur. De leden van de MR worden eens per twee jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en door de ouders of verzorgers van de ingeschreven leerlingen. Voor de samenstelling van de MR zie bijlage 3. De MR vergadert gemiddeld 1x in de 6 weken en is openbaar tenzij er over personen gesproken wordt. Agenda en notulen worden op de website geplaatst. De leden stellen zich op de website aan u voor. OPOA heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad opgericht, voor school overstijgende items.
Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit gekozen leden. Eens per jaar treedt een gedeelte van de raad af en kunnen andere ouders plaats nemen in de raad. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OR vergadert maandelijks, indien nodig vaker. Bij deze vergaderingen is ook altijd de directie aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar. De agenda en notulen zijn op de website te zien. In ieder geval wordt over haar werk een keer per jaar verslag gedaan en zo verantwoording afgelegd. Daarnaast treedt de OR ook naar buiten bij het behartigen van de belangen van de school bij overheidsinstanties en particuliere organisaties. De OR verricht hand- en spandiensten bij activiteiten die onder of na schooltijd plaatsvinden. De ouderraad beheert het schoolfonds. De samenstelling van de ouderraad treft u op de website aan.
Schoolfonds
Ten einde een aantal activiteiten te kunnen financieren waarvoor de overheid geen geld ter beschikking stelt, bestaat er op onze school een schoolfonds. Dat fonds verkrijgt zijn middelen uit vrijwillige bijdragen van de ouders. Aan de hand van een begroting, die elk jaar aan de ouders wordt voorgelegd, adviseert de MR een richtbedrag per leerling. Het richtbedrag bedroeg vorig jaar € 26,50. Hoewel ieder ouderpaar vrij is om zelf de hoogte van het bedrag vast te stellen, hopen wij toch dit bedrag van alle ouders te ontvangen, zodat wij ook daadwerkelijk alle voorgenomen activiteiten kunnen uitvoeren. De toelating van uw zoon/dochter op onze school is niet afhankelijk van deze financiële bijdrage.
Klassenouders
Iedere groep heeft 1 of 2 klassenouders. Deze klassenouders zijn een schakel tussen ouders en leerkracht. Zo regelen zij o.a. ouderhulp bij het vervoer naar de kinderboerderij of hulp bij een project.
Ouderparticipatie
Onder ouderparticipatie verstaat De Windhoek het actief deelnemen aan het schoolleven. Ouderparticipatie draagt bij aan een optimaal functioneren van de school. Door ouderparticipatie wordt onderwijzend personeel bij het uitvoeren van haar onderwijstaak ondersteund. Die ondersteuning kan liggen bij de primaire taak "het onderwijzen" (bijv. leesouders), het grootste deel van de ondersteuning vindt plaats bij al die activiteiten die nodig zijn voor de algemene vorming van de leerling, bijv. schoolreisjes, natuuronderzoek, excursies, e.d. Ouders kunnen helpen op verschillende wijze.
I.V.N.
De Windhoek heeft een actieve groep ouders, die buitenactiviteiten in het kader van de natuurlessen begeleiden. Dit schooljaar heeft de IVN- groep twee Natuurweken ingepland. Regelmatig begeleiden zij in overleg met de groepsleerkrachten de verschillende activiteiten. Daarnaast vergaderen de ouders enkele keren per jaar om het een en ander voor te bereiden en ook afspraken te maken. Voorbeeld van een prachtige activiteit is de schoolmoestuin met waterpomp.
Buitenschoolse opvang (BSO)
Ouders kiezen zelf de BSO die bij u past. Indien u opvang voor uw kind(eren) behoeft voor of na schooltijd, tijdens studiedagen of schoolvakanties, dan kunt u: -zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie. -zelf een contract afsluiten met deze opvangaanbieder.
Schoolverzekering voor leerlingen
De school maakt u er op attent dat de school geen enkele verzekering heeft afgesloten voor uw kind tijdens de normale schooldagen. Het is raadzaam bij uw eigen verzekeringsmaatschappij te informeren of uw kind voldoende verzekerd is.
Wel zijn de kinderen tijdens schoolreizen verzekerd. Bij excursies, schoolreisjes e.d. is blikschade van de auto’s van ouders niet verzekerbaar. Dit kan alleen betaald worden uit de eigen WA/casco verzekering van de chauffeur (eigen risico). Inzittendenschades bij aanrijdingen worden betaald door de verzekering van de hulpouder/personeelslid. Het is van belang dat als u rijdt, u ook een inzittendenverzekering heeft afgesloten. U rijdt voor eigen risico wanneer u voor De Windhoek rijdt.
Contactpersoon seksuele intimidatie
Op De Windhoek is ten aanzien van dit onderwerp een regeling getroffen. De regels en afspraken liggen voor iedereen ter inzage op school.
De schoolcontactpersonen zijn Gea Fikkert, Elise Davidis en Dianne Doest. Ook kunt u evt. telefonisch in contact treden met de vertrouwensinspecteur via tel. 0900-1113111.
Sponsoring
De school onderschrijft het nieuwe convenant ten aanzien van sponsoring in het primair onderwijs dat landelijk is afgesloten per 19 februari 2009.
Hoofdluis-preventie
Op De Windhoek werken wij met een luizencommissie. Hierin zitten ouders die de leerlingen na elke vakantie controleren op hoofdluis. Dit gebeurt onder begeleiding van de JGZ. Door de inzet van de werkgroep wordt steeds minder vaak hoofdluis bij onze kinderen geconstateerd.
Vraagbaak voor ouders over onderwijs
Als ouder of verzorger van een kind op school heeft u ongetwijfeld wel eens vragen over het onderwijs. Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden door de leerkracht of de schoolleiding. En soms ook niet. Daarom is er nu het telefoonnummer 0800-5010 waar u terecht kunt voor al uw vragen. Het telefoonnummer is overigens gratis.  
Ouderenquête
Afgelopen schooljaar is er een ouder- en  leerlingenquête afgenomen. Eventuele aanbevelingen worden door de school dit jaar besproken. Deze enquêtes zijn wel afgenomen in de periode net voor en in Covid19.