Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Een openbare Daltonschool
Een sfeervolle wijkschool
Modern ingericht
Goede opvangmogelijkheden
Wat is de missie/visie van de school?
Daltononderwijs op de Meridiaan

Op onze school leren de kinderen de meerwaarde van:
Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking. Dit doen wij omdat wij erin geloven dat deze drie waarden het kind de juiste handvatten geeft, die het nodig heeft om later zo goed mogelijk te kunnen functioneren in een steeds veranderende maatschappij.

Verantwoordelijkheid
Op De Meridiaan stellen wij ons ten doel de leerlingen zo te begeleiden, dat ze in toenemende mate verantwoordelijk worden. Naarmate een leerling ouder wordt, krijgt hij ook verantwoordelijkheid voor méér dan alleen het eigen werk. Dus niet alleen voor de taken op het takenbord, het omgaan met materialen, maar vooral in de omgang met anderen en jezelf. We zien dit stukje 'persoonsvorming' als een essentieel deel van ons onderwijs.
Zelfstandigheid
Kinderen krijgen zelfvertrouwen als ze in toenemende mate zelfstandig kunnen functioneren. Op De Meridiaan leren de kinderen om, binnen een kader van afspraken en regels, zelfstandig beslissingen te nemen over hun werk en over de omgang met medeleerlingen.  Elke dag werken de leerlingen aan hun weektaak en krijgen zij even de regie over hun eigen ontwikkeling.
Samenwerking
Door samen te werken functioneert een groep ook echt als een groep. Samenwerking bevordert bovendien een goed pedagogisch klimaat in de school. De Meridiaan kent verschillende samenwerkingsvormen. Samenwerken tijdens taakuren, oudere leerlingen die jongere leerlingen begeleiden (tutorleren), groepswerk, samenwerking met een gekozen of een aangewezen partner (maatjes leren)
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
1. Werken aan de persoonsvorming van het kind d.m.v. Aandacht Werkt (rustmomenten in de groep), Kwink (sociaal emotioneel leren) en de daltonprincipes.