Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
De school werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij geven aan wat ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat we van de ouders verwachten. Wij zijn open in ons handelen en communiceren. We zien ouders als partners bij het realiseren van onze doelstellingen. Wij gaan met respect om met ouders en verwachten van hen dat ook met ons te doen.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
De ouders op obs Dubbeldam worden middels de SchoolApp geïnformeerd. Zes maal per jaar ontvangen de ouders een Nieuwsflits met daarin de activiteiten van de afgelopen periode.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Op obs Dubbeldam geldt de klachtenregeling van de stichting Opod.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
De ouders participeren bij het organiseren van tussenschoolse opvang, hulp bij sportactiviteiten,als leeshulp, bij plusgroepjes, ouderraad, medezeggenschapsraad en nog vele andere activiteiten. 
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€25,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Lenteontbijt
 
Zomerfeest
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
Toetsen
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Is er sprake van een schoolverzekering?
Nee
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen via de schoolapp hun zoon/dochter ziek melden of 's ochtends voor 9.00 uur bellen naar school.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Via de schoolapp is een aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek in te vullen. Deze wordt ter beoordeling van de school middels het protocol ziekteverzuim ZHZ goed- afgekeurd.