Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Kennis en kunde
Gemeenschapszin
Eigenheid
 
 
Missie en visie
Onze missie
Ons onderwijs is erop gericht om kinderen voor te bereiden op een passende plaats in een maatschappij die zich kenmerkt door een multiculturele samenleving en snelle ontwikkelingen die sterk gericht zijn op kennis, technologie en duurzaamheid. Een kind dat onze school verlaat is in staat om met de verworven kennis en vaardigheden door te stromen naar vervolgonderwijs dat bij hem of haar past en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.  
Onze visie
Wij willen kinderen leren een balans te vinden tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie; tussen enerzijds zelfstandigheid en zelfredzaamheid en anderzijds betrokkenheid op elkaar en verantwoordelijkheid voor anderen en de wereld om ons heen. Leren is voor elk kind van groot belang voor het functioneren in de samenleving. Basisschool Schinveld is een school die aandacht heeft voor de totale ontwikkeling van ieder kind persoonlijk. We ondersteunen de leerlingen om alles uit hun mogelijkheden te halen door een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen.  
Twee kernwaarden staan centraal in de visie van onze school: ontwikkeling en welzijn.
Ontwikkeling: Ons onderwijs richt zich op de vorming van het denken dat uiteindelijk, naast het behalen van opbrengsten op het gebied van o.a. lezen, taal, rekenen en  wereldoriëntatie, moet resulteren in het vermogen tot zelfstandige oordeelsvorming.
Welzijn:  Het belang van kennis van het gevoelsleven wordt steeds beter ingezien. Zelfkennis en kennis van de leefwereld en de belevingswereld van anderen is noodzakelijk in elke succesvolle sociale interactie. Het respecteren van verschillen tussen mensen en hiermee om kunnen gaan, is van doorslaggevend belang in het maatschappelijk functioneren. Het gaat hierbij dus ook om het ontwikkelen van goed gedrag en sociale competenties. Bij beide kernwaardes zijn het handelen, de ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten daadwerkelijk uit te voeren van  groot belang.   
De opdracht van Basisschool Schinveld is: SAMEN SPELEN en SAMEN-WERKEN.  
Doelen voor de leerlingen zijn:
De kinderen zijn graag op school
De kinderen voelen zich veilig 
Het beste in het kind komt naar boven
De kinderen hebben respect
Ze zijn sociaal vaardig
Ze kunnen vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen
De kinderen zijn vaardig en hebben de benodigde kennis
De kinderen zijn toegerust op vervolgopleiding, maatschappij, het leven