Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
afspraken die gemaakt zijn op school over de manier van lesgeven
Onze school werkt met een leerstof-jaarklassensysteem. Kinderen zijn gegroepeerd op leeftijd, al dan niet in een combinatiegroep. Voor de leerkrachten is er voor elk kerndoel een actuele methode die de basis vormt van het onderwijs. Afwijken van de methode wordt gestimuleerd, als de groep of het lesdoel dat nodig heeft. We zien de kinderen graag actief bezig. 
Instructie vindt plaats volgens het IGDI model . Instructie is kort en alleen waar nodig. Verwerking zelfstandig of in groepen. aan het einde van een les kijkt de leerkracht terug met de kinderen naar het lesdoel: wat hebben we nu eigenlijk geleerd?
de manier waarop de school in kaart brengt of dat goed gaat
Controle hierop vindt plaats door flitsbezoeken. De directeur en IB lopen binnen tijdens een les, observeren gedurende een aantal minuten de taakgerichtheid van de leerlingen en de doelgerichtheid van de leerkracht en de interactie en beslismomenten. Indien dit aanleiding geeft, wordt een afspraak voor een volledig lesbezoek gepland. In de gesprekscyclus is er voorafgaand aan een gesprek met de leerkracht  een observatie van een volledige les. De leerkracht krijgt feedback hierop tijdens het gesprek.
professionalisering van leraren
Professionalisering is primair de verantwoordelijkheid van de leerkracht. deze toont in de gesprekscyclus aan welke ontwikkeling zij doormaakt, welke scholing is gevolgd, boeken zijn gelezen, gesprekken zijn gevoerd om ontwikkeling te bewerkstelligen. Op schoolniveau werken we voortdurend aan ontwikkeling in een stimulerende dialoog. Succeservaringen worden gedeeld. Collega's denken actief mee als iets niet lekker loopt. Niet iedere leerkracht is met dezelfde ontwikkeling bezig en niet iedereen is even ver.
verbeterthema’s waar de scholen het komend jaar aan gaat werken
We zijn de school aan het heruitvinden. Vertrouwen van ouders en leerlingen is groot, resultaten taal en rekenen zijn voldoende. Er is geen urgentie om het roer om te gooien. We hebben schooljaar 17/18 genomen om samen te kijken naar ontwikkelingen in kennis van het brein in relatie tot leren, veiligheid, wettelijke verplichtingen. Van daaruit stelde het team een visie op de lange termijn op, waarbij verbeterpunten in een meerjarencyclus worden weggezet (van schoolplan naar jaarplan). Daarbij is deelverantwoordelijkheid belangrijk. Streven is in ieder geval om het niveau van basisondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel te beschrijven en in uitvoering te bewaken. 
De school beschikt over schoolontwikkelingsgroepen. Deze bestaan uit leerkrachten. Een leerkracht is aanspreekpunt namens team en directie. Dat is vaak een LB leerkracht. Deze schoolontwikkelingsgroepen houden landelijke en lokale ontwikkelingen bij op hun vakgebied, monitoren de tevredenheid bij leerkrachten over de lesmaterialen en methodes, bewaken de uitvoering hiervan, brengen regelmatig verslag uit aan elkaar en aan de directie. De schoolontwikkelingsgroepen spelen daarmee een belangrijke rol in de kwaliteitszorg. De volgende onderdelen zijn ondergebracht in schoolontwikkelingsgroepen:
  1. Taal (en lezen) (kerndoelgebied)
  2. Rekenen (kerndoelgebied)
  3. Oriëntatie op Jezelf en de Wereld ((kerndoelgebied: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, mens en samenleving waaronder verkeerd; waaronder actief burgerschap)
  4. Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoelgebied) (waaronder cultuureducatie)
  5. Bewegingsonderwijs (kerndoelgebied) (waaronder spel en beweging buiten de lessen)
  6. Gedrag (sociale competenties; waaronder aanpak pesten)
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:
A. Kwaliteitszorg: Doelen concreet beschrijven, afspraken borgen, prioriteiten stellen. We voldoen aan de basiseisen voor Passend Onderwijs. 
B. Sociaal emotionele ontwikkeling: Methodiek implementeren in groep 1-8; daardoor structuur in ontwikkeling van sociale competenties; daardoor consequente aanpak van niet sociaal competent gedrag; daardoor meer handelingsbekwaamheid bij lichte gedragsproblematiek. Beter zicht op sociale ontwikkeling van leerlingen. 
C. Kind op de leerlijn: Aanbod en doelen worden afgestemd op leerlijnen en niet alleen op de gemiddelde ontwikkeling. Kinderen worden door kindgesprekken betrokken bij hun ontwikkeldoelen. 
D. Lerende organisatie : Leerkrachten leren van en met elkaar; gaan hun blik verbreden binnen en buiten deze school, willen hun verschillende kwaliteiten inzetten waar dat kan.
E. Ontwikkelen van vaardigheden; We geven onderwijs dat meer gericht is dan op kennis: we leren voor het leven, ontwikkelen executieve functies, ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden, zetten hogere orde denkvaardigheden in. A, C en D : We zijn samen in gesprek over de voortgang van de groep, van ons onderwijs en de keuzes die daarvoor gemaakt (gaan) worden. DATA-DOELEN-PROCES