Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
De school werkt voornamelijk vanuit de gedachte van "Leefstijl" en vindt het dus belangrijk dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Wekelijks worden er vanuit deze methode lessen in alle groepen gegeven. Met het signaleringsinstrument Scol wordt structureel naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gekeken en na analyses, conclusies en gesprekken een pedagogisch groepsplan opgesteld.
Daarnaast worden er ook nog een aantal acties gepleegd die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid. Deze acties zijn:
- leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels
- projecten sociale competenties voor leerlingen binnen stamgroepen in relatie met Leefstijl, thema ‘s van W.O. en andere thema ’s die worden aangeboden
- training ‘Omgaan met agressief gedrag’ voor personeel
- gesprekstechnieken; voeren van gesprekken met ouders
- weerbaarheidstrainingen
- goede contacten van de kinderen, het personeel en de ouders met de adoptieagent
- het volgen van de ontwikkeling die onder andere het Ministerie van Economische Zaken en de Stichting Kennisnet nemen op het gebied van veilig internet en minderjarigen
- ‘lik-op-stuk’ beleid voeren: aangifte doen van mishandeling/bedreiging/vernieling
- bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind en betrekken bij te treffen sanctiemaatregelen
- begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Team Jeugd van de woongemeente, Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Halt.
- Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de overheid, o.a. het plan van aanpak tegen pesten.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau

Toelichting van de school
We willen iedere individuele leerling en medewerker een veilig leer- en leefklimaat bieden. De tevredenheid wordt gemeten met behulp van de vragenlijsten van Van Beekveld en Terpstra (Q-school). De leerlingen van de hoogste groepen zijn in de leerlingtevredenheidsenquête bevraagd op de sociale veiligheidsbeleving. De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden (door de leerlingen beoordeeld met een gemiddelde van 6,9), ervaren van sociale veiligheid (8,4) en aantasting van sociale veiligheid (8,7).
In juni 2018 zijn er tevredenheidsonderzoeken met behulp van de vragenlijsten van Van Beekveld en Terpstra (Q-school) afgenomen. Het rapportcijfer is een 8. De directie heeft de uitslagen geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten. De uitslagen, de analyse en de verbeterpunten zijn besproken met de leerlingenraad.
Een veilige en sociale omgeving is een voorwaarde voor de ontplooiing van onze leerlingen. Onze school onderstreept het belang van een in alle opzichten veilige leer- en werkomgeving, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden. Het thema veiligheid dient verankerd te zijn in onze dagelijkse activiteiten.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Jaegers (fanny.jaegers@innovo.nl)
Dhr. Oosterbosch (bert@bct-bv.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?