Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Teamsamenstelling:
Het team bestaat uit de directie (directeur en adjunct-directeur), een administratief medewerkster, een conciërge, intern begeleiders, onderwijsondersteuners (OWO-ers), leerkrachten en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke 'schakel' voor het geheel!
De groepsleerkracht van uw kind is de eerst verantwoordelijke voor de gang van zaken in de groep. Wilt u de groepsleerkracht spreken, dan kunt u hiervoor iedere middag na afloop van de les (vanaf 14.30u op maandag, dinsdag en donderdag en vanaf 12.45u op woensdag en vrijdag) terecht.  
Op onze school wordt de taak van interne begeleider ingevuld door Mevr. Patty van der Aa (groep 1 t/m 5) en Mevr. Ria Jeurissen (groepen 6 t/m 8). De interne begeleider coördineert de zorg, helpt de groepsleerkrachten met het opstellen en uitvoeren van speciale programma’s in de eigen groep en beheert het leerlingvolgsysteem. Aangezien onze directeur leiding geeft aan meerdere scholen, is het eerste aanspreekpunt vaak Mevr. Ria Jeurissen. Zij is naast interne begeleidster ook adjunct-directeur.
Het team zal dit schooljaar weer investeren in deskundigheidsvergroting. Dit is een onderdeel van de totale schoolontwikkeling. Meer informatie over deze schoolontwikkeling is te lezen in het specifieke schooljaarplan (ter inzage bij de directeur en tevens te vinden op onze website). 
Organisatie van het onderwijs:
We werken op onze school met jaargroepen, de groepen 1 t/m 8. Deze jaargroepen zijn verdeeld in clusters, namelijk cluster onderbouw (groepen 1-2), clustermiddenbouw (groepen 3 t/m 5) en cluster bovenbouw (groepen 6 t/m 8). De groepen van de diverse 'clusters' worden zoveel mogelijk bij elkaar gehuisvest. Ook heeft de school combinatiegroepen. Deze kunnen elk jaar wisselen en hebben te maken met de groepsgrootte. Daarnaast herbergt onze school een instroomgroep. Hierin zitten alle nieuwe kleuters vanaf de dag dat ze naar school komen. In de groep kunnen de jongsten op een speelse manier kennis maken met school. Na een periode van ongeveer 6 maanden gaan de kinderen dan verder in de andere kleutergroepen. Dit wordt vooraf met de ouders besproken. 
Op onze school wordt overwegend klassikaal les gegeven met aandacht voor het niveau van het kind. Bij rekenen en Nederlandse taal, technisch lezen en spelling werken we met de drie niveaus (aanpakken). Om tijdig te kunnen signaleren gebruiken we het Cito Leerlingvolgsysteem (Cito/LVS). Indien leerlingen extra hulp nodig hebben kan dat gebeuren binnen de klas of soms daarbuiten door de leerkracht zelf of door een van de onderwijsondersteuners (aan elk cluster is een onderwijsondersteuner gekoppeld).
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we tevens groepsdoorbrekend in de groepen 4 t/m 8 met betrekking tot de vakgebieden technisch lezen en begrijpend lezen, dit in het kader van het onderwijs anders organiseren. Door deze flexibele geplande aanpak komen we beter tegemoet aan de individuele voorkeuren van de leerlingen en geeft het ons meer ruimte om sterk gedifferentieerd te kunnen werken. Daarnaast vraagt het ook meer eigen verantwoordelijkheid van de individuele leerling tijdens zijn leerproces. De ambitie is om het groepsdoorbrekend werken binnen de clusters verder uit te breiden, zodat de kinderen onderwijs op maat krijgen aangeboden.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Op dit moment is er een toenemende schaarste aan goede vervangers. Binnen INNOVO werken we met verschillende clusters en basisschool de Schakel maakt deel uit van Cluster Heerlen A. Binnen elk cluster is een flexibele schil ingericht, de Flexpool. In deze flexibele schil werken medewerkers van INNOVO met een tijdelijk en vast dienstverband. Zij worden ingezet in het verzuim van allerlei aard op de scholen van het betreffende cluster.
Indien er geen geschikte medewerkers meer beschikbaar zijn, wordt op schoolniveau gezocht naar oplossingen. De inzet van onderwijsondersteuners en leerlingen verdelen over de overige groepen zijn mogelijkheden die wij gebruiken in geval van onvoldoende beschikbaarheid van medewerkers uit de Flexpool. 
De inzet van de intern begeleiders en directieleden wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard.
In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. Wij hanteren richtlijnen vanuit onze stichting om in geval van een calamiteit (geen vervangende leerkracht beschikbaar) de juiste keuzes te maken.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Muziek