Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Basisvaardigheden op maat
Oog voor rust en structuur
Samen leren voor het leven
Een veilig schoolklimaat
Het kind staat centraal
Wat is de missie/visie van de school?
Missie (kern):
Basisschool ‘de Schakel’ is een katholieke school met aandacht voor de multiculturele verscheidenheid. Leerkrachten, kinderen en ouders werken iedere dag samen om goed en betekenisvol onderwijs te verzorgen. De missie van onze school is erop gericht om kinderen een goede basis mee te geven om vol vertrouwen te werken aan hun toekomst. Onze slogan 'Samen leren voor het leven: ik kan het! betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen.  
De kernwaarden van de Schakel (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, verbondenheid, vertrouwen en doelgerichtheid) hebben een directe relatie met het onderwijskundig profiel van onze school, waarbij de basisvaardigheden en sociale vaardigheden als kern worden genomen. We leggen de nadruk op het inrichten van een veilig en stimulerend onderwijsklimaat om zo kinderen te stimuleren kennis en vaardigheden op te doen en ze te ontwikkelen tot creatieve individuen met zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaalgedrag. 
We streven naar onderwijs dat uitgaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, waarbij we ook rekening houden met de specifieke kindbehoeften op sociaal en emotioneel gebied. Daarnaast dient het leren voor ons betekenisvol te zijn, waarbij kennisoverdracht leidt tot inzichtverwerving, het vergroten van de benodigde vaardigheden en het ontwikkelen van executieve functies. Middels kansrijk en uitdagend onderwijs werken we planmatig en opbrengstgericht aan alle basisvaardigheden en ontwikkelingsgebieden, waarbij er afstemming plaatsvind tover de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Dit alles willen wij realiseren binnen een veilige omgeving waarin het welbevinden centraal staat, zodat we zorg kunnen dragen voor een goede overgang van PSZ naar BAO, van BAO naar VO en het voortdurend kunnen en mogen ontwikkelen van kwaliteiten en talenten.
Visie:
Werken aan een brede ontwikkeling betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en het(aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) en ontwikkelingsgebieden (bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld). Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. Dit alles willen wij realiseren binnen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen tot leren kunnen komen.  
Eigentijds leren is procesgericht, zelfverantwoordelijk, betekenisvol en samen leren in een rijke leeromgeving. Daarbij gebruikmakend van alle hulpmiddelen om het onderwijs voor de leerling en leerkracht variërend en inspirerend te laten zijn. Deze visie betekent voor ons onderwijs op ‘de Schakel’ dat wij met volle betrokkenheid en onderling respect de leerlingen willen laten (op)groeien. We willen dat de school hiervoor als een veilige haven wordt ervaren, waarbij leerlingen sociale en fysieke veiligheid voelen. Door de leerlingen cognitieve en sociale kennis voor het leven bij te brengen, waarbij ze hun kwaliteiten leren ontdekken, zich autonoom durven voelen en relaties kunnen aangaan én behouden, doen we recht aan onze visie op onderwijs:  
‘Samen leren voor het leven: ik kan het!’ 
Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling. Dit aanbod is afhankelijk van de mogelijkheden en de ambities van de school. Het uitwerken van een realistisch zorgprofiel is een voorwaarde voor een verantwoord onderwijs- en zorgaanbod en de haalbaarheid van de gestelde doelen.  
Samenhangende arrangementen verbinden de functie van onderwijs én zorg voor de basisschoolleerling. Het is een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en ontspanning, binnen en buiten schooltijd. We zien onze school dan ook als onderdeel in een groter geheel. Verbinding met partners is essentieel in het bieden van passend onderwijs en samenhangende arrangementen. We zoeken actief de samenwerking, stellen ons open voor de visie van anderen en willen ons blijvend ontwikkelen om in de behoeften te blijven voorzien.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De onderstaande speerpunten ('strategische keuzes') zullen gedurende het schooljaar 2020-2021 centraal staan (als afgeleide van het schoolplan 2019-2023):
1) Onderwijs op maat door anders organiseren:   
- Middels groepsdoorbrekend werken realiseren we onderwijs op maat voor alle leerlingen  
- Door in te zetten op talentontwikkeling halen we het beste naar boven bij de leerlingen                                                
2) Opbrengstgericht werken:
- Het ADI-model is ons richtinggevend kader als het gaat om de didactische kwaliteit van het lesgeven
- Ons pedagogisch handelen berust op het SWPBS-beleid en wordt intrinsiek en uniform gedragen
- Zelfverantwoordelijk leren is voorwaardelijk voor het verankeren van het eigen leerproces van de leerlingen
3) Vakmanschap:
- We zijn voortdurend gericht op het ontwikkelen van ons vakmanschap door het volgen van scholing (team of individueel) en het delen van de opgedane kennis met elkaar
- We denken en handelen steeds meer vanuit leerlijnen, omdat deze leidend zijn voor de totale ontwikkeling van het kind
4) Verbondenheid met de omgeving:      
- We willen het onderwijs en de zorg meer aan elkaar gaan koppelen met als doel het versterken van de ondersteuningsniveaus uit het SOP; het streven is dat we een onderwijszorgschool kunnen worden
5) Kwaliteitsverbetering:
We streven naar een continue kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en van de bedrijfsvoering. Naast alle reeds benoemde ontwikkeldoelen hebben de onderstaande onderwerpen eveneens onze aandacht: 
Onderwijs:
- VVE: samenwerking, afstemming, overdracht en reflectie
- Schakelklas: bevordering taalontwikkeling
- ICT: vertaling beleid/visie en bevordering deskundigheid
- Verlengde schooldag: naschools aanbod voor leren en ontdekken
- Hoogbegaafdheid: afgestemd onderwijsaanbod
- Cultuur:koppeling beleid aan activiteiten
- Muziek: doorgaande lijn 
Bedrijfsvoering:
- Jaarlijkse exploitatieresultaat: sluitende begroting
- Gedegen meerjareninvestering: passend bij de financiële middelen
- Prognose leerlingenaantallen: verloopt volgens verwachting
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
We willen het goede van het verleden verbinden met de kansen en mogelijkheden van het heden. Dit betekent dat we nog veel waarde hechten aan rust en structuur, waarden en normen en respect voor elkaar. Dit is zichtbaar en voelbaar in onze school.
Onze school is een basisschool met een katholieke identiteit, met ruimte voor mensen met een andere geloofsopvatting. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Belangrijk is dat normen en waarden voor kinderen duidelijk worden. Onze katholieke identiteit vormt hierbij het uitgangspunt. We willen de christelijke waarden en normen voor de kinderen zodanig vertalen, dat ze zich deze eigen maken en er naar handelen. Enkele keren per jaar, veelal gekoppeld aan de kerkelijke feesten, houden we vieringen waarbij de kinderen in voorbereiding en uitvoering actief worden betrokken.
Gezien de samenstelling van onze schoolbevolking geven wij aan het begrip identiteit met name invulling aan het begrip verdraagzaamheid. Niet alleen aan de manier waarop mensen (dus ook leerlingen!) met elkaar dienen om te gaan, maar tevens ook open staan voor mensen met een andere geloofsovertuiging. In dat verband zijn wij een “open” school voor leerlingen van alle geloofsrichtingen.