Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Naast het werken vanuit de principes en uitgangspunten van SWPBS en het strikt hanteren van ons pestprotocol, gelden op onze school een viertal basisgedragsregels die betrekking hebben op de omgang met elkaar en met materiële zaken. Deze basisgedragsregels betreffen:
1) Wij accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras;
2) Wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of (seksuele) intimidatie;
3) Wij pesten niet;
4) Wij respecteren de eigendommen van anderen.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Ons schoolklimaat wordt m.b.v. de volgende instrumenten en/of protocollen getoetst en gewaarborgd:
- Viseon: instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen
- Veiligheidsplan
- Inzetten van het pestprotocol
- Het werken vanuit de kernwaarden en uitgangspunten van SWPBS
- Veiligheidsbeleid SWPBS
- Tweejaarlijks afnemen van het tevredenheidonderzoek (onder leerlingen, ouders en personeel)
- Enquêtetool van VenstersPO
Basisschool de Schakel heeft een specifiek veiligheidsplan opgesteld, waarin beschreven staat wat we als school doen aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Daarnaast hebben we tevens de beschikking over een pestprotocol. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:
1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid (actief veiligheidsbeleid dat doeltreffend is): elke school moet beleid voeren gericht op het aanpakken en tegengaan van pesten. Onze school heeft, naast het pestprotocol, eveneens een beleidsdocument rondom SWPBS.
2. Het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. Op onze school is dat Ria Jeurissen.
3. De monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Wij monitoren dat met Viseon en middels van de vragenlijst van VenstersPO.
Verkeersveiligheid:
Verkeersonderwijs is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Leerlingen gaan na het volgen van het basisonderwijs verder naar de middelbare school. Deze scholen liggen vaak net wat verder van huis. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zijn voorbereid op het gebruik van hun fiets of wellicht het openbaar vervoer, geven wij vanaf groep 3 eenmaal per week verkeersonderwijs. In groep 1/2 wordt thematisch gewerkt en komt dit thema jaarlijks terug. Wij zorgen voor een mix tussen praktijk en theorie, door het gebruik van verschillende methodes:
- De kleutergroep maakt gebruik van de methode Piramide, waarin verkeer thematisch wordt aangeboden;
- Groep 3/4 maakt gebruik van de methode “Stap Vooruit” van VVN;
- Groep 5/6 gebruikt de methode “Op Voeten en Fietsen” van VVN;
- Groep 7/8 gebruikt de methode “JeugdVerkeersKrant” van VVN.
Door het gebruik van deze methodes hebben we een goede dekking van de kerndoelen en zullen de kinderen ‘verkeerswijs’ van school gaan. Op onze school is een leerkracht en een ouder actief voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kinderen. De leerkracht coördineert op school de verkeersveiligheid. De veiligheid op het gebied van inrichting van de straten wordt in nauwe samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden zo goed mogelijk gerealiseerd. De school heeft hiervoor een overeenkomst met de gemeente in het kader van de VEBO, Verkeer Educatie Basis Onderwijs. Door o.a. scholing en bewustmaking proberen we de verkeersveiligheid voor de leerlingen en de ouders te vergroten. Voor elk schooljaar wordt een plan van activiteiten opgesteld. Onze school is door het extra aandacht geven aan actieve verkeerseducatie, aandacht voor de dagelijkse school-thuisroute van de kinderen en aandacht voor een veilige schoolomgeving in het bezit gekomen van het LVL (Limburgse Verkeersveiligheids Label). Het is een uiterlijke waardering door het ROVL voor een geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. Onze school laat met het LVL zien dat het ons ernst is met de verkeersveiligheid van onze leerlingen door het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de school-thuisroute en inrichting van de directe schoolomgeving.
Handle with Care:
Basisschool De Schakel is vanaf 1 april 2017 gestart met het project ‘Handle with Care’. De ouders zijn hierover per brief geïnformeerd en nieuwe ouders krijgen deze informatie ook.
Wat betekent dat nu in het kort?
Wanneer de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest, zorgt de politie dat de school van de kinderen vóór de volgende schooldag daarvan op de hoogte is. De boodschap aan school is dan: dit kind heeft gisteravond een stressvolle avond gehad, wij zijn ter plaatse geweest vanwege huiselijk geweld, dit kind heeft vandaag wat extra aandacht en steun nodig: ‘Even voorzichtig met dit kind.’ Zodat het gevoel van stress de volgende dag in elk geval op school kan zakken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en op de volgende website: https://www.augeo.nl/nl-nl/augeo-projecten/handle-with-care/operation-encompass  
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Ria Jeurissen
Mevr. Cindy Janssen-Goessens
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?