Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Bij VVE-thuis krijgen de ouders een actievere rol bij het uitvoeren van het VVE-programma in de thuissituatie. Daarnaast kunnen ouders geïnformeerd worden tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen. Zowel de peuterspeelzaal als groep 1 en 2 werken met het programma Piramide, zodat er sprake is van een doorgaande lijn. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzaal en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.
Met betrekking tot VVE:
- Beschikken we over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat) 
- Is het educatief handelen op elkaar afgestemd (hoe)
- Is de zorg en begeleiding op elkaar afgestemd
- Richt de kwaliteitszorg zich (ook) op VVE
- Is er sprake van een warme overdracht
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
  • Peuteropvang Heerlen (POVH), locatie PUK
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Piramide
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (koppeloverleg) i.v.m. doorgaande lijnen, het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Daarnaast herbergt onze school een ouderpartnerteam waarbij we de ouders van POVH en de school betrekken bij het onderwijsproces. Ook worden er 2x per jaar interne audits uitgevoerd en bieden we tevens VVE-thuis aan.