Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Goede contacten met ouders vinden wij essentieel. School en ouders streven immers dezelfde doelen na: de algemeen menselijke en cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Wij zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden en voor de ouders is het van belang dat zij over de ontwikkeling van hun kind geïnformeerd worden. Door de kleinschaligheid van onze school, de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het onderwijs, is ouderbetrokkenheid en actieve inzet en hulp van ouders voor de kwaliteit van ons onderwijs essentieel. Wij zijn erop gericht door middel van vergroting van de ouderbetrokkenheid de positie van de school in de wijk te versterken. Op onze school worden ouders actief bij het onderwijs betrokken. Te denken valt b.v. aan ouder- en kindgesprekken, informatiebijeenkomsten en sport- en spelactiviteiten. Daarnaast kunnen ouders zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of oudervereniging (OV).
N.B: Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Voor meer informatie hierover: zie de website https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
- Informatieavonden op groeps- of op schoolniveau;
- Gesprekken met leerkrachten;
- Nieuwsbrief 't Schakeltje';
- Ouderinformatiesysteem ISY (is beschermd d.m.v. inlognaam en wachtwoord);
- Eigen website (www.bsdeschakel.nl) waarop o.a. het schoolplan, het schooljaarplan, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de schoolgids te downloaden zijn.
Wat is de klachtenregeling van de school?
De contactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in.
De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is: Mevr. CindyJanssen-Goessens
De oudercontactpersoon voor onze school is: Mevr. Susan Kalisz-van Dun
Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel gestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO. Zie hiervoor de website https://www.innovo.nl/klachten-en-klachtenprocedure.html
T.a.v. de privacywetgeving:
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het privacyreglement, dat u via de website van INNOVO kunt raadplegen. Gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort. In het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv. dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen. Voor uitgebreide informatie hierover: zie de website https://www.innovo.nl/passend-onderwijs/privacydocumenten.html
N.B: De procedure rondom het schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden via de website https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Oudervereniging (OV):
De oudervereniging heeft zich ten doel gesteld om door middel van schoolse en buitenschoolse activiteiten de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Tijdens OV-vergaderingen worden activiteiten gepland en naderhand in samenwerking met het team uitgevoerd. Deze activiteiten worden voor een belangrijk deel uit de kas van de oudervereniging betaald. Om dit laatste mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage en organiseert zij daarnaast activiteiten die extra geld in het laatje brengen. De oudervereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement waarin beschreven staat volgens welke regels de vereniging bestuurd wordt. Voorbeelden van activiteiten die onze oudervereniging organiseert betreffen onder andere: St. Maartensoptocht, Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, carnavalsviering, sponsorloop en de Fancy Fair.
Naast de ondersteuning die wij van de oudervereniging krijgen met diverse activiteiten, is hulp van andere ouders natuurlijk ook altijd welkom. Op school zijn jaarlijks diverse activiteiten waar regelmatig of incidenteel hulp van ouders van harte welkom is.
Hebt u tijd en zin om mee te helpen neem dan even contact op met de groepsleerkracht of de directie. Een kleine greep waar wij - als de zaken zich voordoen- uw hulp kunnen gebruiken volgt hieronder:
- meewerken aan schoonmaak en onderhoud van diverse (kleuter-) materialen;
- vervoer verzorgen wanneer een groep op excursie gaat;
- assisteren bij de voorbereiding van de viering t.g.v. de 1e Heilige Communie;
- hulp bij de uitvoering van diverse "buitenschoolse" activiteiten.
Bij al deze activiteiten dienen de ouders altijd de aanwijzingen van de groepsleerkracht en/of directie te volgen.
Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten. Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten overlegrecht, informatierecht, instemmings- en adviesrecht. Het instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, het adviesrecht gaat meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een jaarverslag te maken. 
Medezeggenschapsraad (MR):
In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. In het VO moeten ook de leerlingen participeren in de medezeggenschap. Samen kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening hierover. In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm gegeven wordt aan de medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar eigen werkwijze benoemt de MR in haar huishoudelijk reglement. 
Onze MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). In de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U dient dan te denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolwerkplan, het vakantierooster, het activiteitenplan van de school of grote uitgaven. 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR):
Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het voorkomen dat er besluiten genomen worden die voor al die scholen gelden. Een bestuur dient dan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te richten. INNOVO heeft dus ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De leden van de GMR worden door de MR’en gekozen uit de kandidaten die zich verkiesbaar stellen. Deze kandidaten kunnen uit het hele personeelsbestand van INNOVO komen en uit alle ouders die een kind op een INNOVO-school hebben. De kandidaten hoeven geen lid te zijn van een MR van een school. De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. Het bevoegd gezag (voor de MR’en de directeur en voor de GMR het CvB) komt op uitnodiging van de raad om de raad te informeren over het te voeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het bevoegd gezag invloed op het besluit uitoefent! De relatie tussen “bevoegd gezag” en medezeggenschap is dan ook van groot belang. Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin werken en de leerlingen die er leren, kan alleen op basis van een goede verhouding met een luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die eenieder in het geheel inneemt.
N.B. Voor meer informatie over hoe de medezeggenschap geregeld is op onze school en binnen stichting INNOVO: zie de website https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€30,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Paasviering, 1e Heilige Communie, etc.
 
Kerst
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Extra informatie over ouderbijdrage
In het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage €30,00 per kind dat op onze school zit. Hierin zit ook al de bijdrage voor het schoolreisje. Voor het schoolkamp vragen wij aan de ouders van de kinderen van groep 8 nog een extra bijdrage. De school int de ouderbijdrage. Het deel van de OV wordt daarna naar de OV-rekening gestort. Indien de ouderbijdrage niet betaald wordt, is deelname aan het schoolreisje uitgesloten, omdat het schoolreisje hierin is opgenomen. Kinderen komen dan wel gewoon naar school en krijgen een aangepast programma.
U kunt ook via Stichting Leergeld de ouderbijdrage aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de directie. Dit moet u wel doen vóór 1 oktober 2019 (nieuwe regel van stichting Leergeld). De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang vallen niet onder ‘vrijwillige ouderbijdragen’. U hoeft voor de opvang tijdens de middagpauze op onze school niets te betalen. De leerkrachten verzorgen het toezicht tijdens het eten en het buitenspelen.
Uitgebreide informatie over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs vindt u via de website van onze school of via https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
Sponsoring:
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet onder het begrip sponsoring. Voor meer informatie inclusief een link naar het convenant scholen voor po en vo en sponsoring 2015-2018: zie de website https://www.innovo.nl/sponsoring.html  
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Door INNOVO zijn de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- Ongevallenverzekering
- Reisverzekering
- Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen 
Ga naar de website https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html voor verdere informatie.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Indien een kind ziek is of naar een artsenbezoek gaat, dienen de ouders/verzorgers telefonisch contact op te nemen met de school. De ziekmelding wordt genoteerd op de absentielijst. Hebben wij voor 09.30 uur geen bericht over de afwezigheid van een kind vernomen, dan zal de leerkracht contact met de ouders/verzorgers opnemen.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Zodra een kind is ingeschreven, is het leerplichtig en zal verlof of verzuim altijd besproken moeten worden met de directeur. Willen ouders/verzorgers verlof aanvragen voor andere omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, verhuizing, etc. dan kan dat bij de directeur. Luxe verzuim zoals vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties en familiebezoek in het buitenland kunnen wij niet goedkeuren. De school is verplicht om melding te maken van luxeverzuim bij de leerplichtambtenaar.
Indien de ouder(s) het niet eens zijn met het besluit van de directie kan de verlofaanvraag worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Meer informatie treft u aan op de website: https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoonschoolverlof