Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten worden gemeten met:
* Methode gebonden toetsen
* Observaties
* Methode onafhankelijke toetsen:
In groep 1 en 2 nemen we de volgende Cito-toetsen afgenomen: Ÿ taal voor kleuters,Ÿ rekenen voor kleuters en Ÿ screeningsinstrument beginnende geletterdheid (groep 2)
In het kader van het Cito-LOVS worden vanaf groep 3 de volgende toetsen afgenomen:Ÿ rekenen en wiskunde, Ÿbasisbewerkingen, Ÿ spellingvaardigheid,Ÿ begrijpend lezen,luisteren,Ÿ woordenschat, Ÿ DMT en AVI, Ÿ Taalverzorging groep 7 en 8, 
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het observatie-instrument Viseon