Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Wij werken aan een systeem voor kwaliteitszorg. Dit kaders hiervan worden gesteld door de directie waarbij de uitvoering plaatsvindt door het managementteam, de stuurgroepleden en de verantwoordelijke teamleden. De voortgang wordt besproken binnen het MT, met het team en met de ouders. Het CVB volgt de ontwikkelingen van de school tijdens monitorgesprekken. 
Werkprocessen INNOVO- Interne audit
We gebruiken hiervoor de werkprocessen 2.0 bijgesteld door INNOVO. Daarnaast nemen we vierjaarlijks deel aan een interne audit van Innovo en werken we planmatig aan de ontwikkelpunten die voortkomen vanuit deze audit. De volgende audit is gepland in schooljaar 2021-2022. BS de Wegwijzer-interne audit 2016
Inspectiebezoek
Gedurende schooljaar 2019-2020 heeft inspecteur van Herpt een bezoek gebracht aan onze school. De bevindingen van dit inspectiebezoek zijn te vinden op Inspectiebezoek BS de Wegwijzer
Schooljaarverslag schooljaar 2019-2020
De opbrengsten van schooljaar 2019-2020 zijn vastgelegd in ons schooljaarverslag. Zie hiervoor BS de Wegwijzer-schooldocumenten
Schooljaarplan 2020-2021
De doelen voor schooljaar 2020-2021 zijn vastgelegd in ons schooljaarplan. Zie hiervoor: Dewegwijzer-schooljaarplan
Schoolplan 2019-2023Voor een periode van 4 jaar wordt er een schoolplan geschreven waarin structureel en planmatig alle aspecten van het onderwijs op school worden gemeten. In het schoolplan 2019-2023  heeft basisschool De Wegwijzer ambities geclusterd in een meerjarenbeleid. Deze ambities zijn tot stand gekomen op basis van de evaluatie schoolplan 2015-2019, inspectiebezoek en de interne audit juni 2017. Tevens vloeien deze ambities voort uit het schoolkompas dat het team in 2018 samen heeft opgesteld. Op basis van al deze bronnen zijn er 18 richtinggevende uitspraken gedaan die de ambities van basisschool De Wegwijzer vormen in de periode 2019-2023.
Zie schoolplan 2019-2023 BS de Wegwijzer-schooldocumenten
Deze ambities voor 2019-2023 zijn:
Ambitie 1: Unit 0-6 jaar
Doel:
De kind-partners rondom peuteropvang krijgen structureel plek binnen of nabij de school om tot een onderbouw unit van de leeftijd (0) 2-6 jaar te komen in kindcentrum Sam-Sam
Opbrengsten:
- Mogelijkheid tot vroeg-signalering.
- Een versterkt VVE-beleid.
- Een toename van instroom 4-jarige leerlingen.
Ambitie 2: Startklas
Doel:
Er wordt een startklas opgericht voor vier dagen per week om te onderzoeken of er meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 
Opbrengsten:
- De leerkrachten van basisschool De Wegwijzer kunnen hun expertise uitbreiden en inzetten ten gunste van de leerlingen in de groepen 1/2/3 zodat het aanbod meer passend aangeboden kan worden.
- Het mogelijk terugdringen van het aantal leerlingen dat aangewezen is op SBO.
- Ontwikkelen op vlak van werkproces 8: planmatig handelen.

Ambitie 3: Cluster Heerlen 1
Doel:
Er vindt samenwerking plaats tussen 10 scholen om te onderzoeken welke kansen er zijn om samen te werken.
Opbrengsten:
- Er ontstaat meer verbinding tussen de programmalijnen van INNOVO.
- Er wordt kennis gedeeld over inzet van personeel, onderwijsontwikkeling en (subsidie)trajecten.
Ambitie 4: Ouderbetrokkenheid 3.0
Doel:
Ouders geven samen met medewerkers van de school vorm aan activiteiten waarbij de deuren openstaan voor alle ouders van de leerlingen.
Opbrengsten:
- Ouders raken nauwer betrokken bij de school en de organisatie van activiteiten.
- Er zijn draaiboeken beschikbaar voor de feesten en activiteiten op school die door OV worden georganiseerd.
Ambitie 5: Naschoolsaanbod
Doel:
Er is twee keer per week een verlengde schooldag doordat er meer naschoolse activiteiten, gratis, beschikbaar zijn voor leerlingen.  
Opbrengsten:
- Leerlingen uit de groepen 6/7/8 krijgen de mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en hierdoor kansen tot ontwikkeling van executieve functies. 
- Leerlingen krijgen kansen aangeboden ten aanzien van talentontwikkeling.
- De school ontwikkelt samenhangende arrangementen met partners ten behoeve van de brede ontwikkeling van leerlingen.
Ambitie 6: Gezonde school
Doel:
De opgezette programma's en vignetten rondom pedagogisch handelen, sport en naschoolsaanbod en seksualiteit worden gecontinueerd. 
Opbrengsten:
- Het vignet Sport en bewegen van de Gezonde school wordt succesvol verlengd.
- Het waterbeleid wordt verder uitgebreid.
Ambitie 7: Betekenisvol onderwijs
Doel:
Het onderwijs wordt meer gericht op het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden. 
Opbrengsten:
- IMC-basis wordt gecontinueerd in de  groepen 7/8.
- De leerlingen leren om zelfstandig, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te maken.
- De leerlingen versterken hun toekomstperspectief.
Ambitie 8: De vier sleutels van de effectieve les
Doel:
Het vormgeven van de lessen volgens de vier sleutels van de effectieve les wordt gecontinueerd.
Opbrengsten:
- Extra impulsen maken een integraal deel uit van het aanbod op school.
- Het aantal zorgsignalen neemt af.
- De instructie is efficiënt en expliciet waarbij er veel aandacht is voor controle van begrip. 
- De leerlingen krijgen niet langer instructie dan noodzakelijk is en kunnen keuzes maken ten aanzien van de afstemming, de verwerking en het behalen van individuele doelen. 
Ambitie 9: De zoektocht naar de effectieve les
Doel:
Er wordt meer gefocust op het geven van een effectieve instructie in combinatie met het aanbod van de methode en de kerndoelen die worden nagestreefd waarbij het referentieniveau het uitgangspunt blijft.
Opbrengsten:
- De leerkrachten van de groepen 1/2/3 ontwikkelen richtlijnen ten aanzien van de effectieve kleuterles en ontwikkelen hiervoor een e-learning voor de INNOVO-academie.
- De leerlijnen vormen het uitgangspunt van de rekenlessen die worden aangeboden in de groepen 3 t/m 8.
- De leerkrachten hebben inzicht in de opbouw van leerlijnen en zijn in staat om dit te vertalen naar onderwijsaanbod op één (rekenen) of meerdere vakgebieden.
- Het aantal zorgsignalen neemt af.
Ambitie 10: Weektaak
Doel:
Het werken met de weektaak wordt verder uitgewerkt en vastgelegd in een concept van de school.
Opbrengsten:
- Er worden lessen opgesteld voor het werken met executieve functies ter bevordering van het werken met een weektaak.
- De leerlingen krijgen meer eigenaarschap waarbij zij deels zelf bepalen wanneer ze behoefte hebben aan een verlengde instructie.
- De leerkrachten krijgen meer ruimte om onderwijs op maat aan te bieden.
Ambitie 11: Duurzame organisatiestructuur
Doel:
We streven naar een organisatiemodel dat ons onderwijs ondersteunt en dat duurzaam effectief is.
Opbrengsten:
- Het organisatiemodel ondersteunt het onderwijs.
- Er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige verdeling van vakspecialisten over de verschillende bouwen.
- Er wordt een rijke leeromgeving ingericht waarbij diverse ruimtes gebruikt en gedeeld worden.
Ambitie 12: Formatief evalueren, kindgesprekken en portfolio's
Doel:
- Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen meer inzicht te geven in hun leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren.
- Kindgesprekken en portfolio's hebben als doel dat leerlingen meer inspraak krijgen op afspraken en persoonlijke leerdoelen.
Opbrengsten:
- De leraar voert een kindgesprek en begeleidt de leerling in de manier waarom hij/zij zijn ontwikkeling bespreekbaar kan maken met zijn ouders/ verzorgers.
- De leerling heeft zicht op zijn vorderingen, weet welke doelen hij gaat nastreven en neemt verantwoordelijkheid in het zetten van stappen hiervoor.
- De adviesgesprekken VO blijven plaatsvinden volgens protocol VO.
Ambitie 13: Taalschool
Doel:
Er wordt meer afstemming verzorgd om taalachterstand weg te werken.
Opbrengsten:
- Het handboek taal  wordt geborgd en indien nodig aangevuld.
- De achterstanden ten aanzien van taal verminderen.
- De leerlingen voelen zich meer competent en zijn meer gemotiveerd ten aanzien van taal. 
Ambitie 14: Onderwijs en ICT
Doel:
ICT maakt een wezenlijk deel uit ten aanzien van onderwijsvernieuwingen.
Opbrengsten:
- De leerkrachten zijn ICT-vaardig.
- De school voorziet in een breed aanbod gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houding ten aanzien van ICT.
- Het aantal devices op school blijft groeien zodat de leerlingen en de leraren in staat zijn om het onderwijs vorm te geven, passend aan de ontwikkeling op ICT-gebied.
- Bij elke ontwikkeling die de school doorloopt, lijft het team nadenken over de consequenties hiervan voor ICT.
Ambitie 15: Kwaliteitszorg
Doel:
De Wegwijzer laat de effecten van de verbeteractiviteiten inzichtelijk maken omdat ze continue willen blijven ontwikkelen.
Opbrengsten:
- De school krijgt inzicht in het resultaat van de onderwijsverbeteringen.
- Het team onderneemt acties naar aanleiding van de resultaten van de verbeteractiviteiten.
Ambitie 16: Professionele cultuur
Doel:
Het team van de Wegwijzer streeft naar een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
Opbrengsten:
- De medewerkers laten eigenaarschap zien in alle lagen.
- De medewerkers geven en ontvangen, op een professionele manier, feedback.
- MT zorgt voor afstemming tussen de groepen 1 t/m 8 en organiseert maandelijks een bordsessie.
Ambitie 17: Culturele een muzikale ontwikkeling
Doel:
- Op basisschool De Wegwijzer is het streven om het cultuuronderwijs af te stemmen op het wereld oriënterend onderwijs en dit geïntegreerd en betekenisvol te gaan aanbieden in samenhang met de omgeving/wijk.
- Basisschool De Wegwijzer streeft er naar om leerlingen te laten kennismaken met een wereld van cultuur en muziek die verder afstaat van de sociaal –economische context waarin ze opgroeien.
Opbrengsten:
- De muziekmethode (123Zing) wordt geïmplementeerd en geborgen. 
- Het naschoolsaanbod op het vlak van muziekonderwijs wordt voortgezet.
- De visie op cultuur wordt vastgelegd.
- Het cultuuraanbod wordt afgestemd op het onderwijsaanbod van de school.
Ambitie 18: Wegwijzer 35 jaar
Doel:
Elke vijf jaar vindt er een schoolfeest plaats zodat elke leerling dit minimaal één keer meemaakt in de schoolloopbaan.
Opbrengsten:
- Ouders, leerlingen, medewerkers en externe partners ontmoeten elkaar en werken aan een relatie in het belang van de ontwikkeling van leerlingen.
- Er wordt een inhoudelijke link gelegd met de oorsprong van de wijk en het mijnverleden van Heerlen.
- Leerlingen leren dat vieren gelukkig maakt.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: