Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Het schooljaarplan gaf informatie over de schoolontwikkelingen in schooljaar 2018-2019. Daarbij werd er gefocust op drie onderwerpen: Onderwijs anders Organiseren, zorg en borging. In het schooljaarverslag worden de resultaten en opbrengsten van de schoolontwikkeling weergeven. Daarnaast wordt een vooruitblik op volgend schooljaar gegeven.  
Onderwijs anders Organiseren    
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is schoolplan 2019-2023 opgesteld, waarbij richtinggevende uitspraken worden gedaan over het  te realiseren schoolconcept.      
Opbrengsten / resultaten: 
- De koers voor de komende schooljaren is samen met het team uitgezet.  
- Het schoolplan 2019-2023 is opgesteld.      
Volgend schooljaar: 
- Deelonderwerpen van het schoolplan verwerken in een schooljaarplan.      
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 zijn de leerpleinen voor leerlingen en leerkrachten functioneel ingericht.     
Opbrengsten / resultaten: 
- Het leerplein van de midden- en bovenbouw is voorzien van nieuw meubilair.  
- Het leerplein van de bovenbouw is voorzien van functionele, didactische hulpmiddelen.      
Volgend schooljaar: 
- De indeling van de leerpleinen wordt doorontwikkeld.  
- Het leerplein van de onderbouw wordt verbonden met de peuterspeelzaal.  
- Het leerplein van de middenbouw wordt voorzien van functionele, didactische hulpmiddelen.  
- Onderwijsondersteuners krijgen een sleutelpositie in het gebruik van de leerpleinen.       
Doel: 
-  Eind schooljaar 2018-2019 is er een verbetering zichtbaar in het strategiegebruik van leerkrachten.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Medewerkers hebben nascholing gevolgd over de vier sleutels voor een effectieve les.    
- Medewerkers zijn twee keer geobserveerd door directie a.d.h.v. de vier sleutels voor een effectieve les.
- De score van strategiegebruik scoort teambreed een voldoende met 2,5 punten (op een schaal van 1 tot 4).        
Volgend schooljaar: 
- Medewerkers gaan collegiale consultaties uitvoeren, waarbij gefocust wordt op onderdelen van de vier sleutels voor een effectieve les.  
- Directieleden focussen zich tijdens de klassenobservaties n.a.v. de analyse op de volgende onderdelen: controle begrip uitleg en/of opdrachten, feedback op leer- en ontwikkelingsproces en  afstemming instructie.           
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 hebben medewerkers meer kennis over de executieve functies, kunnen zij (meer-)begaafde leerlingen beter begeleiden en wordt dit zichtbaar in de schoolorganisatie.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Medewerkers hebben de nascholing rondom executieve functies gevolgd.  
- Er is een uniform format voor de dag- en weektaken ontwikkeld.  
- Medewerkers hebben de nascholing rondom hoogbegaafdheid gevolgd.  
- De DHH is aangeschaft. Dit is een signaleringsdocument rondom hoogbegaafdheid.      
Volgend schooljaar: 
- Uniforme afspraken over de werkwijze m.b.t. de executieve functies.  
- Volgen van verdiepende nascholing rondom hoogbegaafdheid. 
- Focussen op hogere denkopdrachten vanuit taxonomie Bloom (vier sleutels voor een effectieve les).  
- Uniforme afspraken opstellen over het invullen van het signaleringsdocument DHH. 
Zorg    
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het handboek Kernwaardengericht onderwijs opgesteld.         
Opbrengsten / resultaten: 
- Handboek kernwaardengericht onderwijs is opgesteld. Het is een groeidocument. Alle zaken die te maken hebben met Kernwaardengericht Onderwijs zijn hierin meegenomen.         
Volgend schooljaar: 
- Handboek wordt aangevuld waar nodig. Zaken die dit schooljaar zijn opgepakt (lessencyclus SEO) worden volgend schooljaar gecontinueerd.          
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is er geen toename  in het aantal conflicten zichtbaar op de speelplaats en in de klas. Middels GDO heerst er een veilige sfeer op school.         
Opbrengsten / resultaten: 
- Aantal conflicten is dit schooljaar afgenomen. Dit is te zien in het document monitoring.  
- Vanuit de monitoring sociale veiligheid blijkt dat kinderen zich veilig voelen. 
- Op de plekken waar kinderen zich bewegen en bevinden gelden positieve gedragsverwachtingen. Deze zorgen voor duidelijkheid en veiligheid.  
- Positief gedrag wordt beloond met tokens. Deze  kunnen ingezet worden voor een beloning.         
Volgend schooljaar: 
- Opbrengsten en resultaten continueren.  
- Lessencyclus SEO uitbreiden met les social  media.  
- Nieuw buitenspeelgoed aanschaffen.          
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 wordt er gewerkt met  het mini college, waardoor de overgang en samenwerking vloeiend verloopt.         
Opbrengsten / resultaten: 
- Samenwerking PSZ en Basisschool is geïntensiveerd. 
- Mini-college is druk bezocht en positief ontvangen door ouders en partners.        
Volgend schooljaar: 
- Mini-college wordt uitgebreid naar een maandelijkse terugkerende activiteit. 
- Samenwerking partners wordt geïntensiveerd mede middels lokaal dichter bij school.          
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten op taal/leesgebied verbeterd bij de kinderen die deelgenomen hebben aan de schakelklas.      
Opbrengsten / resultaten: 
- De meeste kinderen die deelgenomen hebben aan de schakelklas hebben op taal/leesgebied bij de Midden CITO afname een groei laten zien. 
- De inzet van o.a. Connect lezen en Ralfi hebben hiertoe geleid.  
- De eindresultaten moeten nog bepaald worden.         
Volgend schooljaar: 
- Op dit moment is het nog niet zeker of de schakelklas gecontinueerd wordt.            
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het uitstroomprofiel hoger voor de leerlingen die deelgenomen hebben aan Next Level.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Van de 13 deelnemende kinderen, gaan er 8 kinderen op  de cito toetsen vooruit. 4 kinderen krijgen een hogere uitstroom. De uitstroom E 2018-2019 moet nog bepaald worden.        
Volgend schooljaar: 
- Next Level wordt niet gecontinueerd. De doorgaande lijn is gezocht in het traject IMC Basis dat voor de gehele groep 7 en 8 ingezet zal worden.          
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 scoren de leerlingen die extra taalstimulering hebben gehad hoger op de CITO toets Taal voor Kleuters (groep 1 en groep 2) en beginnende geletterdheid (groep 2).      
Opbrengsten / resultaten: 
- De kinderen die dit schooljaar in de Tasti zitten,  laten op Cito een vooruitgang zien. De kinderen zijn zekerder in de communicatie. De E cito afname zal laten zien of de Tasti invloed heeft gehad op de taalontwikkeling wat betreft Cito. 
- De kinderen die in schooljaar 2017-2018 extra ondersteuning hebben gehad op het gebied van geletterdheid, laten een vooruitgang zien. Van de 8 kinderen behalen 3 kinderen E3 geen leesniveau. De overige kinderen behalen voldoende leesresultaten.        
Volgend schooljaar: 
- Voortzetten extra Tasti en beginnende geletterdheid. Er wordt georiënteerd of het programma BOUW! hier een bijdrage aan kan leveren.         
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is Handle with care geïmplementeerd op De Wegwijzer.         
Opbrengsten / resultaten: 
- Er zijn 3 Handle with care meldingen geweest. Hierdoor hebben wij op 3 momenten kinderen goed kunnen opvangen en de zorg kunnen bieden die nodig was.        
Volgend schooljaar: 
- Handle with care wordt voortgezet.     
Borging    
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 hebben de leerkrachten hun vaardigheden op het gebied van ICT vergroot.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Alle medewerkers maken gebruik van een digitale dagplanning volgens een uniform format.  
- De leerlingen uit groep 7 en 8 verwerken de rekenlessen digitaal.   
- De leerlingen uit groep 6 en 8 zijn bekend met Google Classroom en maken hier gebruik van.  
- De toetsen van rekenen, taal en spelling worden in groep 8 digitaal afgenomen.      
Volgend schooljaar: 
- Implementatie van digitale logboek als onderdeel van de digitale dagplanning.  
- Implementatie en afstemming in gebruik van Google Classroom in groep 6 t/m 8. 
- Nieuwe mogelijkheden onderzoeken in het digitaal verwerken bij rekenen.       
Doel:  
- Eind schooljaar 2018-2019 is gekozen voor een nieuwe Engels methode.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Oriëntatieproces voor nieuwe methode is succesvol afgerond. Er is gekozen voor Join in! 
- De materialen zijn besteld en geleverd. Worden in de praktijk al ingezet.       
Volgend schooljaar:  
- Implementatie van nieuwe methode Join in!       
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is de ouderbetrokkenheid vergroot.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Er is een nieuwe oudervereniging samengesteld. Bijna alle groepen worden vertegenwoordigd.  
- Schoolinlopen zijn geïmplementeerd en worden meer bezocht.  
- Mini-college is vormgegeven. Ouders van nieuwe- en al zittende leerlingen nemen deel.     
Volgend schooljaar: 
- Mini-college doorontwikkelen. Vaker laten plaatsvinden.  
- Werkgroepen gaan structureel nadenken over het  betrekken van ouders.  
- Doorontwikkeling nieuwe oudervereniging en nieuwe ouders ondersteunen.       
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het aanbod van relationele vorming en seksualiteit geïmplementeerd en is er opnieuw een vignet van de gezonde school behaald.     
Opbrengsten / resultaten: 
- Er heeft een ouderavond over de Gezonde School plaatsgevonden. Imput ouders is verzameld.  
- Lespakket ‘Lentekriebels’ is geïmplementeerd en afspraken zijn vastgelegd in handboek.  
- Vignet relaties en seksualiteit is aangevraagd en toegekend.      
Volgend schooljaar:  
- Het vignet bewegen en sport wordt geactualiseerd.  
- Naschools (sport)aanbod wordt uitgebreid.       
Doel: 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het aanbod van het muziekonderwijs verbeterd.      
Opbrengsten / resultaten: 
- Oriëntatieproces voor nieuwe methode is succesvol afgerond. Er is gekozen voor 123Zing.  
- Er zijn nieuwe muziekinstrumenten besteld. Daarnaast hebben de muziekinstrumenten een centrale plek binnen school gekregen.   
- Er heeft coaching on the job plaatsgevonden door een vakleerkracht. 
- Naschools aanbod is vormgegeven.      
Volgend schooljaar: 
- Doorontwikkelen van het naschools aanbod. Structureler laten plaatsvinden.  
- Coaching on the job continueren. Nadruk ligt meer op zelf toepassen.  
- Mogelijkheden verkennen van vakoverstijgende inzet van muziek.