Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Op school maken wij gebruik van de door Cito ontwikkelde toetsen om de resultaten van onze leerlingen goed in beeld te brengen. De behaalde resultaten kunnen we onder andere vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. We zien zo of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Op de website (www.bswegwijzer.nl) vindt u enkele recente schoolgegevens van het Citoleerlingvolgsysteem.
Onze school heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet gericht op borging en verbetering van de beoogde kwaliteit van onze dienstverlening. Dit heeft geleid tot de volgende opbrengsten:
- Diepteanalyse: de groep- en trendanalyses worden jaarlijks gemaakt en besproken met het team;
- Klassenconsultaties blokuur;
- Klassenconsultaties begrijpend lezen Nieuwsbegrip;
- Klassenconsultaties technisch lezen door LB leerkracht Taal;
- Klassenconsultaties de 4 sleutels voor een effectieve les;
- Effectieve kleuterles;
- Groepsdynamisch onderwijs: afstemming;
- Inzet nieuwsbegrip XL;
- Vertaalcirkel tijdens het rekenonderwijs;
- Goede- en actuele methodes voor taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen, Engels en technisch lezen;
- De aanschaf van nieuwe laptops, chromebooks en Prowise borden;
- Nascholing op het gebied van kleuteronderwijs, bedrijfshulpverlening, Passend Onderwijs, specialisaties, Onderwijs anders Organiseren en diverse individuele scholingstrajecten.
Een overzicht is op te vragen bij de directie van onze school.