Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Groeien
Geluk
Samen
 
 
Wat is de missie/visie van de school?
Missie
De Wegwijzer staat voor goed onderwijs aan alle kinderen, waarbij de ontwikkeling van het kind, het pedagogisch klimaat van de school en zijn medewerkers centraal staat. "Iedereen anders, allemaal gelijk" benadrukt het belang van gelijke rechten voor iedereen en de noodzaak van goed en passend onderwijs voor alle leerlingen. 
Visie
"De Wegwijzer wijst mij de weg, maakt mij wijzer’' verwijst naar de kernopdracht van het onderwijs om te kwalificeren, we willen de leerlingen iets leren. Hierbij stellen we voortdurend de vraag wat moeten we onze leerlingen leren en volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij bieden de kinderen een basis, zodat ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs, om uiteindelijk als actief burger in onze samenleving te kunnen functioneren. Onze school biedt een omgeving waarbinnen de kinderen zich veilig, gewaardeerd en gelukkig kunnen voelen. Kinderen kunnen zich op deze manier volledig ontplooien en maximaal gebruik maken van hun eigen mogelijkheden. Binnen de school staat het kind centraal. 
Kernwaarden
- Samen: benadrukt het belang dat wij hechten aan de samenwerking met ouders en samenwerking met ketenpartners. Er is een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en er vindt afstemming plaats. We werken samen aan een veilige, respectvolle schoolomgeving. 
- Groeien: verwijst naar de kerntaak die de school ziet in het verwerven van kennis, kinderen wijzer maken. Dit betekent een opbrengstgericht speel- en leeraanbod. We streven naar optimale groeikansen voor onze leerlingen en onze medewerkers. BS de Wegwijzer wil een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling voor leerlingen bereiken, ook voor die leerlingen die weinig sociale verbinding hebben vanwege taalproblematiek of sociale-economische problemen in de thuissituaties. 
- Geluk: wij streven naar een plezierige schoolperiode waar zowel leerkrachten, leerlingen en ouders betrokken zijn. De verbinding met kinderen en ouders maakt ons gelukkig. Voor een optimaal verloop van de schoolloopbaan worden de ouders nauw betrokken bij de ontwikkeling en het leren van hun kind. We geloven dat leren gelukkig maakt en we streven dit voortdurend na.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
In schooljaar 2019-2020 staan de volgende onderdelen centraal ter verbetering van het onderwijs:
- Betekenisvol onderwijs: wij hechten belang aan onderwijs op maat. Wij zitten momenteel in een veranderingstraject rondom Onderwijs anders Organiseren. 
- De vier effectieve sleutels van een les: instructies staan bij ons centraal.
- Taalschool: wij bieden Engels aan in groep 1 t/m 8 en besteden extra aandacht aan woordenschatonderwijs.
- ICT: wij werken met een digitale dagplanning, hebben de beschikking over (horizontaal te plaatsen) Prowise borden, All-in ones, laptops en Chromebooks en verkennen de mogelijkheden in Google Chrome (Classroom).
- Gezonde school: wij beschikken over de vignetten welbevinden, bewegen en sport en relaties en seksualiteit. Komend schooljaar willen wij ons naschools aanbod uitbreiden.
- Ouderbetrokkenheid: ouders worden als belangrijke partner gezien. Wij werken volgens de uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0.
- Muziek: de school neemt deel aan de Impuls Muzieksubsidie. Vanuit deze subsidie is een nieuwe methode gekozen (123-zing) en worden leerkracht door een vakleerkracht gecoacht in het verzorgen van effectieve muzieklessen.
- Naschools aanbod: de school organiseert een breed naschools aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan muziek, sport en dammen. 
Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij naar ons schooljaarplan (zie www.bswegwijzer.nl).
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
BMV Sam-Sam
De Wegwijzer maakt deel uit van Sam-Sam, de brede maatschappelijke voorziening. Als school werken we samen met andere instellingen binnen Sam-Sam. Met hen worden allerlei afspraken gemaakt van organisatorische aard. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van BMV Sam-Sam: https://samsamheerlen.wordpress.com/  
Kinderteam health plus
Het Kinderteam Health Plus is aanwezig op basisschool De Wegwijzer voor kinderen die net iets meer zorg nodig hebben. Het kinderteam heeft alle krachten van de afzonderlijke zorgverleners gebundeld om zo nodig specifiekere zorg te kunnen aanbieden. Deelnemers aan het kinderteam zijn: kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, logopedie, kinder- en jeugdpsychologie, diëtetiek en osteopathie. 
Cluster Heerlen 1
Basisschool De Wegwijzer is onderdeel van Cluster Heerlen 1. Samen met BS De Horizon, Eikenderveld, De Schakel, St. Paulus, De Windwijzer, St. Franciscus en De Broederschool wordt er gekeken naar de voordelen en de kansen van samenwerking. Driewekelijks vindt er overleg plaats tussen de directies van de scholen met als doel om te kijken welke zaken in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden zonder de “kleur van de school” uit het oog te verliezen. In eerste instantie ligt de focus binnen ons cluster op: inzet personeel, onderwijsontwikkeling en (subsidie)trajecten. 
Opleidingsschool
De Wegwijzer is opleidingsschool. Dit houdt in dat wij studenten van de Nieuwste Pabo begeleiden in hun ontwikkeling. Ook aankomende klassenassistenten en onderwijsassistenten kunnen bij ons werkplekleren. Het komt dan ook regelmatig voor, dat een stagiaire aanwezig is in de klas. Zij voeren activiteiten uit onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de mentor (groepsleerkracht).  
Parochie St. Antonius van Padua
Basisschool De Wegwijzer is een Katholieke school en is gelegen binnen de St. Antonius van Padua parochie. Onze school staat open voor kinderen van een ander geloof, omdat wij werken vanuit een levensbeschouwelijke benadering. Zowel de leerlingen als de leerkrachten krijgen op onze school de gelegenheid hun talenten optimaal te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat elk kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst op onze school onderwijs kan krijgen. Onze katholiciteit zien wij in het delen van en het opvoeden met christelijke waarden, zoals naastenliefde, respect, gastvrijheid, tolerantie, solidariteit en openheid. Dit is ons fundament, waarop wij met elkaar, leerlingen en ouders omgaan. Op school worden de vieringen voor Kerstmis en Pasen voorbereid en uitgevoerd. De kinderen doen de Eerste Heilige Communie in groep 4. Ouders, in samenwerking met medewerkers van de parochie, bereiden de kinderen hierop voor. De school speelt in op het thema van de Eerste Heilige Communie en is zijdelings betrokken bij de verdere organisatie. Het voorbereiden op- en toedienen van het Heilige Vormsel vindt plaats in groep 8. Ouders ontvangen verdere informatie omtrent het Heilige Vormsel en de Eerste Heilige Communie via de parochie en school onderhoudt structureel de contacten met hen.