Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
Voor het basisonderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om onder andere pesten en andere ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren. Het veiligheidsplan van De Wegwijzer wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De Wegwijzer streeft daarbij telkens naar een veilig schoolklimaat.
Anti-pestcoördinator
Twee medewerkers hebben de opleiding tot anti-pestcoördinator succesvol afgerond: Ryan van Kalsbeek en Martine Schepers. Zij zijn lid van de SEO-werkgroep en hebben een coördinerende rol. 
De vertrouwenspersoon
Aan INNOVO zijn tweeonafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager hierbij. De klager bepaalt uiteindelijk zelf of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen zijn niet verbonden aan één van onze scholen. Naam en adresgegevens:
- Drs. Paul Nijpels.
Telefoon: 043 - 407 8282 / 06 – 463 459 16
E-mail:paul.nijpels@home.nl 
- Bert van Oosterbosch
Telefoon: 045 – 531 2981 / 06 – 119 270 04
E-mail: bert@bct-bv.nl