Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist 3.0. In deze methode worden de verschillende vakgebieden gebundeld binnen een thema. Elk thema duurt ongeveer 4 weken. Ouders worden door middel van themabrieven en de spelinloop geïnformeerd over het thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. Er is een intensieve samenwerking met de logopediste, een intensieve aanpak betreffende het woordenschatonderwijs en de leertijd voor taal wordt uitgebreid. De thema's van POVH en de groepen 1 t/m 3 zijn op elkaar afgestemd en vanuit een betekenisvolle context wordt een doorlopende ontwikkeling nagestreefd. In groep 3 worden de doelen van de methode VLL en Pennenstreken gevolgd maar aangeboden binnen het thema van de groepen 1-2.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
  • KDV Smile
  • POVH Kiddooh
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Schatkist 3.0
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Er is veel onderling overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de groepsleerkrachten van basisschool De Wegwijzer over de aan te bieden thema’s. Dit gebeurt tijdens het koppeloverleg, waaraan ook ouders vanuit de peuteropvang en vanuit de basisschool aansluiten.  We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn van de leerlingen en stemmen daarom de leerinhouden op elkaar af.
Er vindt inhoudelijke scholing plaats, o.a. d.m.v. het Reflectief Prakticum waarbij de leidsters en leerkrachten in elkaars keuken kijken en de ontwikkeling bespreken.