Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De taak waar de school voor staat kan nooit een taak van leerkrachten alleen zijn. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leer- en vormingsproces van hun kind. Deze betrokkenheid wordt gestimuleerd door ouders uit te nodigen bij diverse schoolactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de spelinloop, de schoolinloop, maar ook aan het mee organiseren van activiteiten. Een andere vorm van betrokkenheid van ouders is het participeren in de Medezeggenschapsraad of Oudervereniging en hierdoor meedenken en –beslissen over het onderwijs op onze school.
Wij hebben een gezamenlijk visie ten aanzien van de ouderbetrokkenheid opgesteld:        
Er is een open communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders en er vindt afstemming plaats. Het is van belang dat ieders wederzijdse verwachtingen en eindverantwoordelijkheden duidelijk zijn. In verbondenheid creëren wij een levendig en gastvrij pedagogisch klimaat.    
Het team van onze school heeft samen met peuterspeelzaal Kiddooh een beleidsplan rondom ouderbetrokkenheid opgesteld. Een onderdeel hiervan is het actieplan. In de afgelopen schooljaren hebben wij planmatig gewerkt aan de realisatie van dit actieplan. In schooljaar 2019-2020 gaan wij dit, onder andere door de interne verhuizing van de peuterspeelzaal, verder uitbreiden.