Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. Het Schoolplan 2019-2023, het jaarplan 2019-2020 en het Schoolondersteuningsprofiel dienen als richtinggevers voor de schoolontwikkeling van basisschool Bergop.  Door inzet van onze interne controle cyclus, de werkprocessen Innovo en de interne audit krijgen wij steeds meer inzicht in onze schoolontwikkeling als continue proces. De context van de school en de diverse externe factoren die op ons af komen, kunnen bepaalde processen beïnvloeden.
Ontwikkelpunten vanuit het schoolplan 2019-2023, waarvoor we weer gebruik hebben gemaakt van “Mijn Schoolplan” en wel de compacte versie, zijn:
  • Deelname aan de interne audit in april 2020 vanuit de 2-jarige cyclus.
  • Versterken van het onderwijsleeraanbod en de doorgaande ontwikkelingslijn groepen 1 t/m 8 t.a.v. technisch- en begrijpend lezen en luisteren.
  • De leerkrachten werken gericht aan hun persoonlijke ontwikkeling en de onderlinge samenwerking hetgeen geborgd wordt in de nieuwe gesprekkencyclus van Innovo.
  • Het effectief en adequaat inzetten van interventies n.a.v. de analyses van de methode gebonden toetsen en het Cito-LOVS bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege cognitieve en sociaal-emotionele (on)mogelijkheden (handelings- en opbrengst gericht werken).
  • Het verstevigen van de contacten met Jens (preventieve en ambulante jeugdhulp) en de inrichting van het Knooppunt in de gemeente Voerendaal.
  • Het structureel inzetten en werken met een leerlijn ICT om de digitale vaardigheden van leerlingen en leerkrachten te verdiepen.
  • Tevens werken wij met scholen overstijgende werkgroepen (leerkrachten van onze 3 scholen hebben hier zitting in) met name Taal/ lezen, Rekenen, Begaafdheid en SWPBS.
Het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie' geeft nog ruimte voor verbetering. Dit kan versterkt worden door vernieuwde werkprocessen Innovo en de kwaliteitskaarten.
Een professionele cultuur is een blijvende ontwikkeling. Veel expertise is reeds aanwezig in het team. Er is draagvlak voor de visie en koers voor de toekomstige wijze van onderwijs. Leerkrachten zijn proceseigenaar van ontwikkelingen, veranderingen c.q. verbeteringen.
Alle belanghebbenden informeren wij op transparante en uitgebreide wijze over de schoolontwikkelingen, de behaalde resultaten en de effecten van de verbeteractiviteiten. Zie hiervoor o.a. Isy, de website www.bs-bergop.nl en www.scholenopdekaart.nl.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: