Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Onze school besteedt veel aandacht aan de sociaal emotionele en de cognitieve ontwikkeling van alle leerlingen. Dat is nader uitgewerkt in een pedagogisch en didactisch concept.
Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht.
We stemmen ons onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen leraren minimaal twee keer en maximaal 4 keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief arrangement). Het is een werkdocument, waarin meerdere tussenanalyses en evaluaties plaatsvinden. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep.
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend en formeel gebeurt dit twee maal per schooljaar (na de midden- en de eindtoetsen) middels groepsbesprekingen.
We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol)vervolgonderwijs.
De kenmerken van onze leerlingenpopulatie en de opbrengsten vragen op onderstaande gebieden aandacht:
  • Uitbouwen van het aanbod van onze leerlingen die aan de bovenkant presteren.
  • Hoge verwachtingen uitspreken naar de leerlingen toe.
  • Technisch- en begrijpend lezen worden onderdeel van het verbetertraject.
  • Weet hebben van executieve functies. Daarnaast ook de effecten ervan op het leerproces van onze leerlingen onderkennen. Op deze manier kunnen leerkrachten ook meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • ICT mogelijkheden meer inzetten binnen het onderwijsaanbod en daarmee ook zelfverantwoordelijk- en samenwerkend leren stimuleren.
  • Op sociaal-emotioneel gebied aandacht schenken aan de zelfstandigheid van leerlingen, middels SWPBS, kindgesprekken en Rots en Water training.
De onderwijsinspectie heeft een basisarrangement toegekend.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze website: www.basisscholenklimmenransdaal.nl (met name de bijlage behorende bij het schoolondersteuningsprofiel).
Voor meer informatie zie https://scholenopdekaart.nl/vensters/public/41506-03RG-000/poind24_leesmeer/WEB03RGBergopPO3106SOP2019.pdf
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
6
Rekenspecialist
-
Taalspecialist
10
Jonge Kind
-
Logopedist
-
Cluster passend onderwijs expert
-