Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Het team bestaat uit leerkrachten, directie, intern begeleider, administratief medewerkster, conciërge en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel voor het geheel.
De school beschikt, doordat zij samenwerkt met de basisscholen Ummer Clumme en St. Theresia, over leerkrachten met specialisatie gedrag, leren m.b.t. rekenen, taal/ lezen en het jonge kind. Deze specialisten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op hun gebied en vormen samen met andere teamleden, schooloverstijgende werkgroepen binnen onze drie scholen  (basisscholen Ummer Clumme, St. Theresia en Bergop).
Voor de groepsindeling van dit schooljaar, verwijzen we naar Isy en de kalender van de school. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
De groepsleerkracht kan afwezig zijn wegens ziekte, cursus of ander buitengewoon verlof. 
Op dit moment is er een toenemende schaarste aan vervangers. Scholen proberen zoveel mogelijk te werken met een flexibele schil waarmee ze een vervanging proberen op te lossen. Indien er geen geschikte medewerkers meer beschikbaar zijn, wordt op school- en clusterniveau gezocht naar oplossingen. 
Inzet van onderwijsondersteuners of leerlingen verdelen over de andere groepen zijn mogelijkheden. De inzet van intern begeleiders en directieleden wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard.
Uiteraard proberen wij de wisselingen tot een minimum te beperken. Het is niet altijd mogelijk vervangingen in een bepaalde groep door dezelfde personen te laten invullen.   
In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.