Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde wereldburgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef voor, de samenleving meegeven. 
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Respect
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben wij de methode "School Wide Positive Behavior Support" (SWPBS) ingevoerd. Dit is een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen en gericht op het verhelderen, aanleren en positief bekrachtigen van gewenst gedrag. Het is een paraplu waar alle andere interventies met dezelfde uitgangspunten onder passen. SWPBS is research based.
Doel van SWPBS is een veilige omgeving scheppen die leerling- en leerkrachtvriendelijk is; het bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren, in samenwerking met ouders.
Aan de basis ervan ligt de volgende theorie: leerlingen vertonen soms ongewenst gedrag doordat zij niet precies weten wat er van hen verwacht wordt of dat het er toe doet hoe zij zich gedragen. De benadering is positief, niet omdat ongewenst gedrag geen gevolgen mag hebben, maar omdat de focus van het werk van de leerkracht verschuift van het zien en bestraffen van ongewenst gedrag naar het aanleren en zien van gewenst gedrag. Zo’n verschuiving is niet eenvoudig en het is dan ook belangrijk om het waarom te begrijpen.  
Het hele SWPBS-traject zal berusten op de volgende pijlers:
  • Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.
  • Preventie; zoveel mogelijk problemen voorkomen.
  • Besluitvorming over gedrag op basis van data.
  • Helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen (een aantal waarden en normen samen met de  leerlingen aanpakken).  
  • De reikwijdte van SWPBS betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school worden kinderen aangemoedigd goed gedrag te laten zien.
  • Voor alle plekken in en om de school worden gedragsverwachtingen duidelijk benoemd, visueel gemaakt en aangeleerd in de lessen.
De kindgesprekken van de groepen 5 t/m 8 zijn een vast onderdeel in de jaarplanning voorafgaand aan de rapportgesprekken. Door de kinderen bij deze gesprekken aanwezig te laten zijn, is de leerling meer betrokken bij zijn eigen ontwikkeling.
De psycho-fysieke weerbaarheidstraining Rots en Water is structureel opgenomen in het lesprogramma van de groepen 3 t/m 8. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.
Voormeer informatie kunt u ook terecht op: https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
Effectieve conflicthantering
Intervisie en kindgesprekken
Rots en Water trainingen