Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Inzet kwaliteit/ talent.
Veiligheid/ geborgenheid.
Samenwerken/ overleggen.
Verbonden met elkaar.
Doorlopende ontwikkeling.
Wat is de missie/visie van de school?
De missie van onze scholen sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.
Onderwijs in de huidige tijd is meer dan alleen maar lesgeven. We zien onze scholen dan ook als organisaties die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstralen. Waar iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders een respectvolle houding naar elkaar toe hebben, waar duidelijkheid heerst, in een veilige omgeving, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en men elkaar in zijn/ haar waarde laat.
In deze positieve, kindvriendelijke leeromgeving streven we naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen t.a.v. hun eigen leren. Dit zijn tevens onze accenten binnen het onderwijsaanbod. De leerkracht is voor het kind gedurende dit hele leer-/ ontwikkelingsproces de begeleider.
Onze visie op onderwijs is:
 • samenwerken,
 • overleggen,
 • gebruik maken van ieders kwaliteiten (mogelijkheden en onmogelijkheden),
 • herkenbaarheid,
 • identiteit,
 • veiligheid,
 • geborgenheid verbindingen leggen,
 • doorlopende ontwikkeling,
 • teamleider (directeur) bewaakt, stuurt en borgt processen.
Met andere woorden: gedegen en vernieuwend onderwijs in een duurzame en sterke samenwerking tussen de scholen die verbonden zijn met de omgeving Klimmen / Ransdaal / Ubachsberg, waarin professioneel bekwame medewerkers werken en de kwaliteit zichtbaar is. 
Er is groei geweest in de ontwikkeling van ons rekenonderwijs, middels de inzet van de methode 'met sprongen vooruit' door bewust dagelijks automatiseringsoefeningen binnen onze leertijd in te bouwen en gebruik te maken van strategiekaarten. Ook hebben we een doorgaande lijn in de zelfstandigheidsbevordering, waarbij kinderen lerenwerken a.d.h.v. een planbord, vervolgens dagtaken krijgen en dit uiteindelijk uitbouwen tot werken met weektaken. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en constateren we dat de ontwikkeling van onze scholen op koers ligt.
Onze missie en visie hebben geleid tot het motto van Ubachsberg 'Veilig en uitdagend' een goede aansluiting vindt. We streven, daar waar mogelijk, naar gezamenlijke doelen, betrokkenheid en afstemming. Hierbij verliezen we het 'unieke, eigene' van onze scholen in hun omgeving en van de leerlingen niet uit het oog. Samen, groot en klein leren van en met elkaar, in een veilige omgeving.
De huidige prioriteit is het optimaliseren van ons technisch- en begrijpend leesonderwijs. Met Karin van de Mortel (expertise vanuit een derde partij/ extern bureau) is hiervoor extra begeleiding op school binnengehaald.Deze ingezette koers blijven we volgen en onderweg vieren we samen de (kleine) successen.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De prioriteiten staan beschreven in het schoolplan 2019-2023, het schooljaarplan en de One Page.
Deze documenten zijn terug te vinden op onze website: www.bs-bergop.nl
Ons onderwijs is gebaseerd op twee pijlers, die een doorgaande lijn vormen binnen onze school van groep 1 tot en met groep 8.
Deze twee pijlers zijn:
Sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen.
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij doen dit, omdat wij onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).Daarmee streven we ook een veilig en positief schoolklimaat na.
Het is van belang de sociale competenties uit te breiden. Verder is het ook van belang om aandacht te geven aan belangrijke normen en waarden en aan vorming van verantwoordelijkheidsbesef.
Hiervoor hebben wij gekozen om gebruik te maken van de methodiek  SWPBS. Schoolwide Positive Behavior Support is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.
Goed gedrag kun je leren! In groep 5 t/m 8 vinden twee keer per jaar kindgesprekken plaats. Een kindgesprek is een dialoog over de ontwikkeling van de leerling, waarbij de leerkracht de tijd neemt voor zowel de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling. De relatie leerkracht-kind wordt op deze manier verbeterd. Tevens krijgt de leerling meer zicht op zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen groei.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 volgen tijdens het schooljaar voor een periode van 12 weken een training van Rots en Water. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met groepsleerkrachten en/of de intern begeleider van de school. De leerkrachten hebben een opleiding tot trainer gevolgd, zodat wij deze training intern kunnen aanbieden. Gedurende het hele schooljaar komen elementen uit de training van Rots en Water naar voren.
Onze school bereidt de kinderen voor op hun toekomst. Waarna zij later zelf een weg in het leven gaan zoeken. Daarom vinden wij het ook belangrijk, dat het kind op school zelfstandigheid leert. Dit doen wij door dekinderen regelmatig zelfstandig te laten (samen-) werken tijdens de lessen. Wij geven de kinderen de kans om eigen oplossingen te zoeken bij opdrachten tijdens de les, maar ook voor problemen van alledag.
Bij deze activiteiten hoort ook een leerlingvolgsysteem: Scol. Hiermee is het mogelijk om systematisch de ontwikkeling van leerling en te volgen op het gebied van sociale competenties. De observatielijst wordt één keer per jaar ingevuld. Bij eventuele zorgsignalen zal dit twee keer per jaar worden afgenomen.
Lesgeven op meerdere niveaus.
Tijdens de uitleg en de verwerking middels het directe instructiemodel proberen we de methodiek van: ‘ik (voordoen), wij (meedoen), jullie (samen toepassen) tot jij’ (zelf proberen) consequent en structureel in te passen. Daarnaast volgen leerlingen de uitleg die past binnen hun mogelijkheden en behoeften. Dit kan inhouden: verlengd, basisstof, verkort of verrijkt. In concrete praktijksituaties kan dit betekenen dat uw kind:
 • Een korte en krachtige uitleg nodig heeft om vervolgens na de basisbewerkingen door te gaan met een uitdagend(er) of zelfs verrijkend aanbod.
 • Na de ‘standaard’ uitleg herhaling nodig heeft.
 • In de uitleg extra ondersteuning door concreet materiaal (plaatjes, schema’s, spullen, strategiekaarten, e.d.) wenst. Er worden dan kleinere stapjes gezet binnen de uitleg en de leerkracht biedt meer begeleiding.
Samengevat zetten we intensief in op:
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Opbrengstgericht en handelingsgericht werken.
 • ICT binnen ons onderwijs. 
Dat resulteert in de volgende doelstellingen voor de schooljaren 2019 toten met 2023:
 • Op onze school beschikken we over een doorgaande ontwikkelingslijn t.a.v. technisch en begrijpend lezen.
 • Op onze school werken wij structureel m.b.v. een leergang aan de digitale vaardigheden van de leerlingen en leerkrachten.
 • Op onze school kunnen we effectief en adequaat interventies inzetten bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vanwege cognitieve (on)mogelijkheden.
 • Op onze school worden de ouders vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelgesprekken van hun kind.
 • Op onze school werken bekwame leerkrachten die gericht zijn op hun persoonlijke ontwikkeling.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Openheid en wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is van cruciaal belang. We hechten veel waarde aan structuur en rust evenals respect en waardering voor elkaar. Communicatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. School en ouders zijn daarom ook niet los te zien van elkaar.
Vanuit onze katholieke traditie vinden wij het uitdragen en aanleren van normen en waarden zeer belangrijk. Respect voor elkaar en rekening houden met elkaar staan hierbij centraal. Wij staan open voor iedereen ongeacht ras, geloof of afkomst. Wel vragen wij van iedereen respect voor onze katholieke uitgangspunten.
We willen met respect voor andere levensbeschouwingen, de leerlingen begeleiden, ondersteunen en helpen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes om nu en in de toekomst actief betrokken te kunnen zijn bij en in onze veeleisende, snel veranderende maatschappij.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?