Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Speelplezier
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Er is sprake van een intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal.
Logopedie houdt zich bezig met de mondelinge communicatie. Deze communicatie kan in diverse onderdelen verstoord zijn, met name de stem, spraak, luisterfunctie, taal en mondgewoonten. Onze logopediste wordt ingezet op de peuterspeelzalen t.b.v. de preventieve peuterscreening. Op deze manier kunnen vroegtijdig spraak-taalproblematieken onderkend worden en kan men hier tijdig aan werken.
De intern begeleider van de basisschool kan op aanvraag ingezet worden op de peuterspeelzaal.
Twee keer per jaar vindt er een koppeloverleg plaats tussen de peuterspeelzalen, onderbouwleerkrachten, de intern begeleider en de directie. Tijdens deze overleggen wordt o.a. de visie, de doorlopende ontwikkelingslijn, warme overdracht enz. besproken. Op meerdere momenten in het schooljaar vindt er een warme overdracht van peuters plaats tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten onderbouw van de basisschool. Op deze manier waarborgen we een doorgaande lijn in de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.