Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Na groep 8 stromen alle leerlingen door naar een vorm van voortgezet onderwijs. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar en een informatieavond in oktober/november, die verzorgd wordt door de mentoren van het VO, ontvangen de ouders een eerste informatie over de te volgen procedure. In de loop van dit schooljaar worden de leerlingen voorbereid op hun schoolkeuze en de overstap naar het vervolgonderwijs. Onder meer door het bezoeken van open dagen kunnen ouders en kinderen zich nader oriënteren op de diverse scholen. In februari wordt tijdens de schooladviesgesprekken het schooladvies gegeven. Dit advies komt tot stand met behulp van de profielkaarten die vanaf groep 6 worden ingevuld, het Cito LeerlingVolgSysteem en de adviezen vanuit de Adit (adaptieve digitale intelligentietest). Met andere woorden bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling speelt naast eerder genoemde bronnen de schoolontwikkeling gedurende de acht jaar dat het kind op de basisschool heeft gezeten een grote rol. Het advies wordt gegeven voordat de centrale eindtoets basisonderwijs afgenomen wordt. Nadat de leerlingen rond maart zijn aangemeld door de ouders, vinden gesprekken plaats met de vertegenwoordigers van de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs en de groepsleerkracht van groep 8. Hierna ontvangen de ouders bericht over de toelating van hun kind.
Regelmatig worden onze oud-leerlingen met de brugklascoördinatoren besproken. Ook ontvangen wij de resultaten tot en met het eindexamen van het vervolgonderwijs (zie ook uitstroom leerlingen in deze schoolgids).
Als centrale eindtoets hebben wij gekozen voor Route 8. Eindtoets Route 8 is een digitale adaptieve toets die zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op die manier een eigen route door de toets. Zo krijgt de leerling nooit te makkelijke of te moeilijke vragen, maar worden ze wel uitgedaagd. De uitslag van deze toets is niet bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs; het schooladvies weegt het zwaarst. Deze eindtoets wordt in april afgenomen.
Voor meer informatie over Route 8: https://route8.nl (zie kopje ‘ouders’).
Door het systematisch volgen van de resultaten van al onze leerlingen en deze te vergelijken met de normen die de inspectie stelt, willen we bereiken dat we constant zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. In een schoolzelfevaluatie die na elke toetsperiode wordt gemaakt, worden de resultaten geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. Deze evaluatie vormt de basis voor de vervolgstappen die worden gezet in de volgende periode.
De resultaten van de Eindtoets waren tot en met schooljaar 2016-2017 ver boven het landelijk gemiddelde. Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij Route 8 ingezet. Het eerste jaar liet een score onder het landelijk gemiddelde zien. Uit onze schoolzelfevaluatie, LOVS en Route 8, bleek dat dit inhoudelijk geen trend voor de opvolgende groep zou zijn. Derhalve hebben we dan ook ingestoken op de toetshouding bij leerlingen, kennismaking met de werkwijze van deze nieuwe toets d.m.v. inzet afname ADIT. Vol vertrouwen heeft de Route 8 in april dit schooljaar plaatsgevonden waar helaas wederom een score onder het landelijk gemiddelde uitgekomen is. Met name de leerlingen die naar verwachting hoog konden scoren laten tegenvallende resultaten zien. Ondanks dat ook de volgende groep (huidige groep 7) stabiel goede scores op het gebied van LOVS laat zien, willen we een intensievere inzet op de voorbereiding inzetten. Hierbij nemen we de tips en tops uit Klimmen en Ransdaal mee. Onze leerlingpopulatie zou niet onder het landelijk gemiddelde moeten scoren. In schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets wegens de Coronamaatregelen komen te vervallen. 
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 197,0School: 197,0School: 194,0School: 197,0Inspectie-ondergrens: 206,0Inspectie-ondergrens: 206,0
 
School: 540,1School: 540,1School: 541,2School: 541,2School: 542,1School: 542,1School: 540,1School: 541,2School: 542,1Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
16
13
12
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
0 %
0 %
Score
Score
Score
540,1
16 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
194,0
11 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
197,0
12 meetellende toetsscores
ROUTE 8