Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Als school willen we de ontwikkeling en opvoeding van kinderen samen ondersteunen door met elkaar af te stemmen om leren, motivatie en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Delen van verantwoordelijkheid en goede communicatie zijn daarbij belangrijk. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners, daarbij respecteren we elkaars  expertise:
 • Leerkrachten zijn specifiek pedagogisch en didactisch deskundig 
 • Ouders hebben eigen expertise en kennis t.a.v. hun kind(eren)
Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Onze uitgangspunten zijn:     
 • Ouders betrekken bij schoolactiviteiten, bv. computerouders, hulpouders, enz.                                                   
 • Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.                    
 • Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken.                                                                   
 • Ouders betrekken bij (extra) zorg.       
 • Leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.
 • Ouders adequaat op de hoogte stellen van de ontwikkeling van hun kind.
 • Ouders (en hun kinderen) adequaat voorbereiden op het vervolgonderwijs.         
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Om het contact te bevorderen proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken.
Jaarlijks vindt er op de scholen een algemene informatieavond plaats. U wordt op deze avond geïnformeerd over het onderwijs en de leerstof van de leergroep. Tevens krijgt u informatie over specifieke activiteiten die in dit leerjaar aan bod komen en kunt u de materialen waarmee de kinderen werken bekijken.
In oktober/ november plannen de groepsleerkrachten een eerste gesprek met alle ouders om kennis te maken en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Hierbij zijn vanaf groep 5 de leerlingen aanwezig en wordt de informatie vanuit de kindgesprekken meegenomen.
Regelmatig verdeeld over het schooljaar vinden er voortgangsgesprekken plaats. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. Alle ouders ontvangen via Isy  een uitnodiging voor een rapportgesprek. In dit gesprek zullen de leerkrachten de rapportgegevens, de resultaten van het Cito LOVS en de vorderingen van uw kind(eren) toelichten. Ook bij deze gesprekken zijn de kinderen vanaf groep 5 aanwezig.
Tussentijds zijn altijd gesprekken met de leerkracht(en) mogelijk. Wij vragen u dan wel tijdig een afspraak te maken. Meestal worden deze gesprekken aansluitend aan schooltijd gepland. U begrijpt dat er tijdens de lesuren geen persoonlijk of telefonisch contact met de leerkracht mogelijk is.
Via ons interne communicatiesysteem Isy en de website houden wij de ouders steeds op de hoogte van actuele gebeurtenissen.
Bij bijzondere gelegenheden zoals de voorbereiding op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel worden extra ouderavonden vanuit de Parochie georganiseerd.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
Voor meer informatie: https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
Privacywetgeving
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het privacyreglement, dat u via de website van INNOVO kunt raadplegen. Gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarbij hoort. In het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv. dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen.  Voor meer informatie betreffende afspraken foto’s en films, privacyreglement verwerking persoonsgegevens school en privacy welke gegevens bewaart de school over leerlingen:
 • https://www.innovo.nl/passend-onderwijs/privacydocumenten.html
Wat is de klachtenregeling van de school?
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op de juiste wijze worden afgehandeld. De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht nergens anders terecht kunt.
De contactpersoon is de 'wegwijzer' binnen school bij een klacht. Hij/zij zal samen met u bekijken waar de klacht het beste neergelegd kan worden. De contactpersoon is er dus niet om de klacht inhoudelijk op te lossen. Hiervoor kunt u contact opnemen met intern begeleider danielle.eggen@innovo.nl
Voor meer informatie:
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Daarnaast hebben alle groepen ouders die actief betrokken worden bij groepsactiviteiten en excursies. Tevens is er sprake van hulpouders in de vorm van ondersteuning bij groepsactiviteiten als computerles voor de groepen 1-2 en techniekles in de groepen 1 t/m 3.
Oudervereniging
Onze scholen hebben een oudervereniging die zich als doel stelt om de samenwerking en de contacten tussen school en ouders te bevorderen. Voor meer specifieke informatie omtrent de oudervereniging, de activiteiten, de ouderbijdrage en mogelijkheden om mee te participeren in deze vereniging verwijzen we naar de kalender en naar onze website.
Medezeggenschap
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten.
Medezeggenschapsraad (MR) scholen
Onze MR bestaat uit twee geledingen. De eerste geleding wordt gekozen uit en door het schoolteam; de tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van onze school. Hiervoor worden om de vier jaar verkiezingen gehouden. MR-leden zitten altijd op persoonlijke titel in de raad. Ze hoeven dus geen achterban of organisatie te raadplegen voordat ze hun stem uitbrengen in de raad. Van elke MR-vergadering worden notulen opgesteld en deze zijn voor een ieder vrij ter inzage en worden op de websites van de scholen geplaatst.
De MR-en van de drie scholen vergaderen waar mogelijk gezamenlijk. De directeur wordt standaard uitgenodigd bij onderwerpen die de drie scholen betreffen, zodat informatie overdracht en besluitvorming zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden.
Voor de leden die zitting hebben in onze MR-en (ouders en personeel), verwijzen wij naar de kalender.

Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Nee
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
In Nederland ontvangen scholen rijksbekostiging om onderwijs te verzorgen en met die middelen moeten scholen het in beginsel doen. Natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar die keuze maakt INNOVO niet als het gaat om ouderbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn of worden alle vrijwillige ouderbijdragen afgeschaft op alle scholen. Voor specifieke activiteiten als een schoolkamp of een schoolreis kan wel een eigen bijdrage inde kosten van deelname worden gevraagd.
Sponsoring 
Voor meer informatie over sponsoring (indien van toepassing):  https://www.innovo.nl/sponsoring.html
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
De door INNOVO afgesloten collectieve verzekeringen zijn o.a. ongevallen, aansprakelijkheids- en reisverzekering. Daarmee zijn de belangrijkste risico’s voor leerlingen en ouders afgedekt.
Voor meer informatie: https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Indien uw kind ziek is, kunt u hem/haar voor 08.30 uur telefonisch en/of via de mail van de groepsleerkracht afmelden. Zie de kalender voor de mailadressen van alle teamleden.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Alle verlofaanvragen lopen via de directie. De ouders vullen een aanvraagformulier, vrijstelling geregeld schoolbezoek, hiervoor in. Waarna een terugkoppeling naar de betreffende ouders zal plaatsvinden. 
Ondanks dat leerlingen met 5 jaar leerplichtig zijn, willen wij u dringend vragen om ook bij de 4-jarige kleuters (groep 1) het leer- en onderwijsproces niet te onderbreken.  
Voor meer informatie: https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html