Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De groepsleerkrachten verzorgen het dagelijks onderwijs met onderwijsmethoden/thema’s als leidraad. Niet alle kinderen zijn echter in staat deze lijn te volgen. De leerkrachten proberen het programma voor deze leerlingen zodanig aan te passen, dat het onderwijs door deze kinderen wel te volgen is. Dit lukt niet in alle gevallen. De groepsleerkracht kan dan de hulp van de intern begeleider inroepen. 

De intern begeleider (IB-er) zorgt onder andere voor het coördineren van de leerlingenzorg. Hij probeert de groepsleerkrachten terzijde te staan, is vaak aanwezig bij besprekingen met ouders en externe instanties. Een belangrijke taak is het helpen van de groepsleerkrachten bij het opstellen van een zogenoemd handelingsplan. In dit plan wordt ter attentie van een individuele leerling aangegeven welke specifieke onderwijsbehoeften de leerling heeft, wat wij eraan kunnen doen en welk doel wij op een bepaald tijdstip willen bereiken. Ook worden er per groep plannen gemaakt.
Na het afnemen van de methodetoetsen en de CITO-toetsen (januari en juni) wordt er door het team gekeken wat de opbrengsten zijn van het onderwijs. Deze resultaten worden met het team besproken en daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Doetinchem en omstreken, opgericht in het kader van het rijksbeleid “Weer Samen Naar School” (WSNS). Dit beleid heeft tot doel zoveel mogelijk kinderen op te vangen binnen het reguliere basisonderwijs. Toch kan het zijn, dat wij uiteindelijk tot de conclusie komen, dat uw kind meer hulp nodig heeft. Wanneer dit het geval is proberen wij samen met u een hulpvraag te formuleren en deze neer te leggen bij het Ondersteuningsloket, binnen Paraat. Dit loket bekijkt op bestuursniveau of er expertise aanwezig is, die kan helpen om de hulpvraag te beantwoorden. Mocht dit niet afdoende zijn dan kan de hulpvraag worden neergelegd bij het zorgloket van het samenwerkingsverband. Tijdens de bespreking van uw kind worden de ouders en school ook uitgenodigd. Dit loket zal ons dan advies geven. Het advies wordt samen met ouders en school besproken. Wanneer de conclusie is dat uw kind zich beter kan ontwikkelingen in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring voor dit onderwijs afgegeven. Uw kind kan dan bij deze school worden aangemeld.

Ondersteuningsteam
Iedereen heeft wel eens problemen, kinderen dus ook. Soms gaat het om problemen die met leren te maken hebben, soms zijn er andere oorzaken waardoor kinderen zich niet goed ontwikkelen. De leerkracht probeert altijd als eerste te helpen. Lukt dit niet, dan kan het kind worden besproken in het Ondersteuningsteam. 
In dit Ondersteuningsteam zitten de intern begeleider, orthopedagoog, jeugdverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werker. Er wordt gekeken wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn en wie die hulp kan geven. Daarbij kan soms de hulp van buitenaf worden ingeroepen. Wanneer uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam, wordt u hiervoor uitgenodigd. Het kan ook zijn dat u zelf met het Ondersteuningsteam wilt overleggen over uw kind. Neemt u in dat geval contact op met Marcel Roelofs, intern begeleider. 

Passend Onderwijs 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel.
Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! Passend Onderwijs wordt vorm gegeven vanuit samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Daarvoor zijn in Nederland 75 samenwerkingsverbanden ingericht. Onze school participeert in het Samenwerkingsverband Doetinchem. 

De uitgangspunten van het Samenwerkingsverband (SWV)
Het doel van de samenwerking in het SWV is om een dekkende ondersteuningsstructuur te realiseren die het mogelijk maakt dat elk kind handelingsgericht ondersteuning en onderwijs op maat krijgt en wel zo thuisnabij mogelijk, zo snel mogelijk, zo verantwoord mogelijk, zo passend en deskundig mogelijk en zo veel mogelijk in scholen voor basisonderwijs. Schoolbesturen (en hun scholen) zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht en het vormgeven van passend onderwijs binnen wettelijke en financiële kaders.
Inhoudelijk betekent dit, dat zij zich binden aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan van het SWV. Het gaat dan om afspraken over het niveau van basisondersteuning en de afspraken over de inhoudelijke verbinding en afstemming tussen basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Meer informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband. De basis is het ondersteuningsplan en het handboek Passend Onderwijs. http://www.wsnsdoetinchem.nl
Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Lukt het niet om kinderen met meer complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet passend te maken is, kijken we naar het aanbod van het speciaal onderwijs.

De basisondersteuning  
Passend Onderwijs vraagt om de definiëring van de basisondersteuning op de scholen. De basisondersteuning is het kwaliteitsniveau van de ondersteuning dat elke school minimaal aan een leerling kan bieden. Het beschrijft de standaarden op een aantal gebieden: 
 • de ondersteuningsstructuur·     
 • het pedagogisch klimaat
 • de wijze waarop met verschillen wordt omgegaan·     
 • de hoeveelheid extra aandacht en tijd·     
 • welke (extra) onderwijsmaterialen beschikbaar zijn·     
 • hoe de omgeving ingericht is·     
 • de beschikbaarheid van expertise·     
 • hoe de samenwerking met externen georganiseerd is.
De beschrijving van de basisondersteuning is voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband gelijk. 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Elke school heeft een SOP. Hierin vindt u informatie over: 
 • De mate waarin de school voldoet aan de eisen voor basisondersteuning;
 • Welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden van buiten beschikbaar zijn;
 • Welke ondersteuningsvoorzieningen beschikbaar zijn;
 • Welke partners er zijn met wie in de keten wordt samengewerkt;  
 • Welke plannen er zijn ter ontwikkeling van bovenstaande punten
.
Het schoolondersteuningsprofiel is op de website beschikbaar. Het profiel wordt elk jaar bijgesteld, want we zijn bezig om de kennis en vaardigheden van onze teamleden steeds te ontwikkelen.
Zorgroute 
Om de extra ondersteuning voor kinderen die dat nog hebben goed in te richten gebruiken we een stappenplan van zorg, de zorgroute. Binnen de stappen van de zorgroute kunnen we een beroep doen op deskundigheid van externe medewerkers en kunnen onderwijsbegeleiders, orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen gevraagd worden aan te sluiten bij besprekingen rond kinderen.

Daarnaast is onze school aangesloten op het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin. Vanuit dat team hebben we een vast contactpersoon die heel gemakkelijk vragen die leven binnen het gezin op kan pakken en helpen oplossen. Voor het inzetten van extra ondersteuning (dat is alle ondersteuning die niet beschreven is in het document basisondersteuning) is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OP) op en legt dit voor akkoord voor aan de ouders. De consultatie van een orthopedagoog of extern begeleider is hierbij gewenst. Bijstelling van het Ontwikkelingsperspectief dient in overleg met ouders, leerling (indien mogelijk), orthopedagoog, leerkracht, intern begeleider en directeur plaats te vinden.

Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
6
Onderwijsassistent
5
Rekenspecialist
1
Taalspecialist
1
Leesspecialist
1
Cultuurcoördinator
1