Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Op Obs De Woelwaters werken we met het programma Kanjertraining. Dit houdt in dat gedurende de gehele dag bewust wordt omgegaan met gedrag. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Op ook langere termijn is dit effect merkbaar. Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Vijf afspraken staan centraal:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig
De kinderen vanaf groep 1 t/m 8 worden d.m.v. lessen voorbereid op verschillende situaties. Zo leren kinderen omgaan met deze situaties. De kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. 
Iedereen wil toch een kanjer zijn!
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Vertrouwen
Respect
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Ieder jaar wordt gemeten hoe de kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Hiervoor vullen leerkrachten vragenlijsten in. Leerlingen uit hogere groepen vullen daarnaast zelf ook vragenlijsten in. Resultaten hiervan kunnen worden besproken met de leerlingen en ouders. 
Leerlingen vullen ook leerlingtevredenheidspeilingen in. Deze worden eveneens met het team besproken om te kijken of er verbeteringen nodig zijn. Ook ouders worden op de hoogte gebracht van de conclusies en aanbevelingen. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kanvas
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kanjer trainingen