Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Op onze school wordt in alle groepen kanjertraining gegeven.De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). We streven de volgende doelen na:  Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.Leren om verantwoordelijkheid te nemen.Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie . De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie gebruikt wordt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
vertrouwen
rust en wederzijds respect
veiligheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Eenmaal per jaar wordt bij de leerlingen via KanVAS ( een vragenlijst die individueel ingevuld wordt) gemeten of een kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Verscheidene sociaal/emotionele aspecten worden in beeld gebracht. Naar aanleiding van de uitkomsten bespreken de leerkrachten de uitkomsten en maken een plan van aanpak voor de volgende periode.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kanvas
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kanjer trainingen