Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
We vinden het belangrijk om goed contact te houden met ouders en ouders als partner te zien in de begeleiding van de kinderen. Samenwerken om een goede ontwikkeling van het kind te bevorderen.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Ouders worden geïnformeerd tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar.
Daarnaast worden zij uitgenodigd voor oudervertelgesprekken en driemaal een 10-minutengesprek over de vorderingen van het kind.
Incidenteel zijn er oudergesprekken wanneer er aanleiding is om dat te doen b.v. als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit of de leerresultaten niet naar verwachting zijn.
De school communiceert via Social Schools een oudercommunicatieplatform.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Er is een klachtenregeling die is vastgesteld met de andere scholen van Spectrum-SPCO. Er is binnen de school een contactpersoon.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Wij zetten ouders in voor leesondersteunende activiteiten zoals tutorlezen.
Daarnaast vraagt de school incidenteel hulp voor allerlei activiteiten zoals uitjes, versieren van de school, kerst-paasviering, koningsontbijt, sportdag enz.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€30,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
jaarsluiting
 
pasen
 
sportdag en koningsdag
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolreisje wordt door de ouders apart betaald.
10 euro voor de groepen 1/ 2
30 euro voor de groepen 4 t/m 7
schoolkamp groep 8 :
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen via Social Schools hun kind ziekmelden.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders kunnen het verlofformulier via de website downloaden en inleveren of opsturen naar school.