Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Op onze school streven we naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. de cognitieve (met name taal en rekenen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit ondersteunt ons bij het opbrengstgericht werken en het voeren van groepsbesprekingen. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Vervolgens bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dit ook geldt voor de individuele leerlingen. We verantwoorden ons over de opbrengsten door middel van:
·        Analyse tussentoetsen
·        Analyse eindtoetsen
·        Overzicht kengetallen doorstroming
·        Overzicht kengetallen adviezen VO
U ziet hier de gemiddelde eindscorevan de laatste jaren. Het kleine aantal leerlingen heeft soms grote invloed op een gemiddelde. Wij zijn trots op de resultaten van de kinderen en stimuleren alle leerlingen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien scoren wij steeds (ruim) boven de inspectieondergrens van onze scholengroep. 
Een eindtoets is een goed instrument om de voortgang van de kinderen te volgen en om input voor ons onderwijs aan (individuele) kinderen te verkrijgen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Een gemiddelde eindscore doet geen recht aan hoe kinderen individueel succeservaringen opdoen en groeien binnen hun mogelijkheden. Het gaat niet om kale cijfers, maar om de toegevoegde waarde van de school voor de individuele leerling. Op basis van het voor de eindtoets gegeven schooladvies, stromen de kinderen uit naar een passende vorm van voorgezet onderwijs (VO). 
De gevarieerde scores geven aan hoe belangrijk het is om binnen ons onderwijs te differentiëren om elk kind passend onderwijs te bieden.  
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 535,7School: 535,7School: 530,5School: 530,5School: 533,5School: 533,5School: 533,5School: 533,5School: 529,1School: 529,1School: 535,7School: 530,5School: 533,5School: 533,5School: 529,1Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 528,8Inspectie-ondergrens: 528,2Inspectie-ondergrens: 529,4
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 41% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
25
8
13
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
43 %
41 %
41 %
Score
Score
Score
533,5
20 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
530,5
6 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
535,7
10 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets