Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
We brengen onder deze noemer in beeld op welke wijze wij de kwaliteit van ons onderwijs bewaken. Dit doen we op de volgende manieren.
Opbrengstgericht werken en Invitare
Bij opbrengstgericht werken gaan Invitarescholen uit van een aantal onderliggende aannames en principes. Al onze scholen, directeuren en leerkrachten zijn in staat om cyclisch te denken en te handelen. Daarbij is eerst en vooral de ontwikkeling van de kinderen het belangrijkste uitgangspunt.
We zijn in staat en bereid om die ontwikkeling in beeld te brengen en te staven aan de hand van toetsresultaten en observaties op zowel individueel als groepsniveau. We gaan ervan uit dat onze observaties, de toetsresultaten en de interpretatie van die verzamelde gegevens, in een portfolio, ons helpen om het dagelijks onderwijs aan kinderen te optimaliseren.
Het is van belang dat onze leerkrachten alle verzamelde gegevens in de juiste context weten te plaatsen, om zo gericht aan te sluiten bij de behoeften van het kind.
Op Invitare niveau hebben we met alle directies en Intern Begeleiders onszelf verdiept in het afstemmen op kinderen op basis van een goede analyse van de beschikbare gegevens over kinderen met behulp van Pierre Wolters van bureau Wolters.

Opbrengstgericht werken en denken is een kernopdracht van alle Invitarescholen. Onze leraren geven doelgericht les en dragen zo bij aan het toekomstperspectief van de kinderen van nu. We kijken eerst en vooral naar het welbevinden (hoe maak je het?), de betrokkenheid (hoe doe je het?) en de competentie (wat levert het op?) van de kinderen. De deelnemende scholen willen op deze wijze van toegevoegde waarde zijn in de vooruitgang die kinderen maken in relatie tot hun beginsituatie en achtergronden.
Het is mogelijk om op drie niveaus invloed uit te oefenen op de prestaties en ontwikkelingen van kinderen te weten op leerlingniveau, leerkrachtniveau en schoolniveau. De grootste invloed is zeker op leerkrachtniveau. De leerkracht doet er dus enorm toe. Vernieuwingen en verbeteringen staan en vallen bij de betrokkenheid, bevlogenheid en deskundigheid van leerkrachten.
Stichting Invitare zal ervoor waken dat het project bevorderen opbrengstgericht werken leidt tot een afrekencultuur of een onderwijscultuur waarin enkel nog geleerd wordt voor toetsen en testen.

Alle invitarescholen delen 1 keer per jaar d.m.v. een mediorapportage de zelfevaluatie, uit het cito leerlingvolgsysteem met elkaar.
Op schoolniveau worden de resultaten hieruit ook gedeeld en besproken met het team van leerkrachten.
Het gesprek tussen leerkrachten over de opbrengsten, maar vooral over de acties die daaruit volgen, willen we faciliteren.
We vinden het van belang dat leerkrachten hun kennis, expertise en affiniteit delen en elkaar deskundiger maken. Vooral het pedagogisch en didactisch gesprek moet op ’t Startblok veelvuldiger gevoerd worden.
Leerkrachten bereiden steeds meer samen met hun parallelleerkracht het aanbod voor. Dit doen we bij het voorbereiden van de Jeelo-projecten al geruime tijd. Het voorbereiden van de blokken ‘rekenen’ gebeurt sinds kort ook samen. We hebben de ambitie om dit in de toekomst voor het hele aanbod te gaan doen. 
In beeld brengen van de resultaten
Op onze school hebben we de ambitie om niet alleen de kennisontwikkeling te volgen en in beeld te brengen in een leerlingvolgsysteem, maar willen we ook de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van competenties en vaardigheden systematisch volgen en zichtbaar maken.Opbrengstgericht werken zal zichtbaar zijn in:
●            de resultaten van de leerlingen op kennisgebied(zie mediorapportage uit de bijlage)
·             de resultaten van de leerlingen op de ontwikkelingslijnen (zie jeelo- registratie)
●            de primaire processen in de scholen (jaarinnovatieplannen, kaders en basisdocumenten)
●            de professionaliteit van schoolteams (o.a. gesprekkencyclus)
●            de kwaliteit van onderwijzen en leren (SVIB, coaching trajecten)
              sturingsmogelijkheden voor schoolleiding en college van bestuur gericht op de opbrengsten (school tevredenheidspeiling)
●            een transparant monitorsysteem voor optimaal intern en extern toezicht in het kader van zelfevaluatie (momenteel een beperkt kwaliteitssysteem aanwezig) 
Alle Invitare scholen peilen eens in de 3 jaar bij alle geledingen hoe zij tegen de school aankijken.
Dit doen wij door de tevredenheidsonderzoeken van Boelhouwers. De resultaten hiervan vindt u op de portaal van de school. 

Op ’t Startblok hanteren we een toetskalender. Op deze toetskalender staan de niet-methodegebonden toetsen ingepland. Het is hiermee voor iedereen duidelijke welke toetsen op welke moment en op welke wijze moeten worden afgenomen.Deze toetsen worden summatief ingezet Daarnaast hanteren we toetsen die bij de methoden horen die we gebruiken. Deze toetsen gebruiken we om samen met de leerlingen dichtbij de doelen van de leerlingen te blijven. Deze resultaten bepalen mede de instructiemomenten. Deze toetsen worden vooral formatief ingezet. De gegevens die we uit het portfolio en volgsysteem van Jeelo krijgen worden ook formatief gebruikt. We krijgen hieruit ook informatie over de competenties van onze kinderen. Door middel van een pilot zijn we op dit moment aan het kijken hoe we met deze gegevens in kunnen spelen op de behoeften van leerlingen op dit gebied.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolplan hoofdstuk 4.1 (toegevoegd als bijlage).