Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Op ’t Startblok werken we op dit moment in groepen die geordend zijn naar leeftijd (het leerstofjaarklassensystem). We hanteren het directe instructiemodel en daarbinnen differentiëren we over het algemeen op 3 niveaus. Daar waar dit effectief is werken we met een klassikale instructie. Op dit moment knelt de ordening naar leeftijd. We voelen onszelf soms tekort komen in het optimaal begeleiden van de talentontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen. We zijn ons daarom aan het oriënteren op een effectieve organisatie van leerlingen die ons in staat stelt om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen. Daarvoor verlaten we op termijn, na oriëntatie op een beter alternatief, het huidige leerstofjaarklassensysteem. Dit is een verandertraject waar we de komende planperiode van 4 jaar mee aan de slag gaan. De stappen die we hierin gaan nemen kun je vinden in het projectplan groepssamenstelling.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Verlof wordt nageleefd volgens de CAO. Dit gaat altijd in overleg met de directie.
Wanneer het verlof wordt toegekend, wordt eerst geprobeerd het verlof intern op te vangen. Wanneer dit niet mogelijk is, doen we een beroep op de invallerspoule.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs